KOSTEN

Een brugklasser kost zijn ouders gemiddeld 975 gulden per jaar, exclusief reiskosten. Voor scholieren beneden de 16 jaar hoeft geen lesgeld te worden betaald (boven de 16: dit schooljaar 1.479 gulden).

Andere kosten kunnen sterk verschillen en zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de vraag of er op school een boekenhuurfonds bestaat. Voor de aanschaf van boeken, leermiddelen, voor reiskosten, werkkleding en stages kunnen minder draagkrachtige ouders van de overheid een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen. Ouders die jaarlijks bruto maximaal 39.728 gulden verdienen, maken aanspraak op een vergoeding van 787 gulden (Mavo, Havo, VWO) of 1.250 gulden (MBO). Dit jaar maken 178.500 ouders van kinderen onder de 18 jaar gebruik van de regeling.

Vooral een kostenpost als 'ouderbijdrage' kan nogal eens variëren. Omdat deze bijdrage vrijwillig is, geeft de overheid hiervoor geen tegemoetkoming. De ouderbijdrage, waarmee de school extra voorzieningen en activiteiten buiten het lesprogramma bekostigt, blijkt het laagst te zijn op protestants-christelijke scholen (gemiddeld 100 gulden voor het eerste kind en 80 gulden voor de volgende kinderen) en het hoogst op algemeen bijzondere scholen en vrije scholen (gemiddeld 360 gulden voor het eerste kind en 270 gulden voor de volgende kinderen). Voor ouders met een inkomen van 'tweemaal modaal' kan de bijdrage op deze categorie scholen oplopen tot 1.350 gulden.

Bij haar aantreden sprak staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) haar bezorgdheid uit over de sterk wisselende hoogten van de bijdragen, die de kloof tussen 'rijke' en 'arme' scholen zouden vergroten.

Twee jaar geleden bleek uit een onderzoek van het ministerie van Onderwijs dat 48 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs ouders niet informeerden over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Sindsdien moeten ouders zich in een schriftelijke overeenkomst akkoord verklaren met de bijdrage. Als ouders het gevraagde bedrag niet willen of kunnen betalen, mag de leerling in kwestie niet worden geweigerd.

Scholen mogen de bijdrage zelfs pas vragen nadat de leerling is toegelaten. Als het parlement ermee instemt, moet de medezeggenschapsraad vanaf volgend jaar het bedrag goedkeuren.

De Informatie Beheer Groep geeft brochures uit: Tegemoetkoming Studiekosten voor ouders van kinderen t/m 17 jaar en Tegemoetkoming Studiekosten VO 18+. Inlichtingen: = (050) 5 99 77 55.