Kabinet en Kamer eens over soepeler mestmaatregelen

DEN HAAG, 20 FEBR. Kabinet en Tweede Kamer zijn het gisteren eens geworden over de toekomst van het mestbeleid. De ministers Van Aartsen (Landbouw) en De Boer (VROM) bleken zich te kunnen vinden in een aantal door de coalitiefracties PvdA, VVD en D66 voorgestelde versoepelingen.

Het beleid houdt in dat volgend jaar een zogenoemd 'mineralen-aangiftesysteem' wordt ingevoerd, waarbij boeren aansprakelijk worden gesteld voor het verschil tussen het aantal mineralen dat het bedrijf binnenkomt (in veevoer) en er weer uitgaat (als mest). Het verschil wordt beboet.

Van Aartsen legde gisteren veel nadruk op het imago van de bedrijfstak. “Een boycot lost het mineralenprobleem niet op en komt de beeldvorming in het binnenland noch in het buitenland ten goede”, aldus de minister. Behalve het mestoverschot doet ook de uitbraak van varkenspest het imago geen goed.

Volgens Van Aartsen is het niet de bedoeling dat “er grote sommen aan heffingen bij de overheid binnenvloeien”. Het gaat om een “financiële prikkel” in een systeem dat weliswaar “inspanningen zal vergen” maar dat “verantwoord voor het milieu en rechtvaardig” is.

De voorgestelde versoepelingen van de drie regeringsfracties, waarover vorige week met het kabinet is overlegd, behelzen dat via kunstmest verspreid fosfaat niet meetelt, dat de heffingen minder hoog worden en, ten derde, dat alleen veehouders een mineralen-aangiftesysteem moeten invoeren die ten minste 2,5 koe per hectare hebben. De versoepelingen gelden gedurende de eerste twee jaar na de invoering van het systeem.

De boerenorganisaties vinden het beleid ondanks deze versoepelingen te ver gaan. De boycot-acties, waarbij boeren weigeren een mestboekhouding in te leveren, zullen waarschijnlijk worden gecontinueerd.

Diverse Kamerleden spraken hun ongenoegen uit over de boerenacties en waarschuwden voor afbladdering van de branche. De emissie van een aantal stoffen, zoals stikstof, is in vergelijking met omringende landen veel hoger. Kamer en kabinet achten het niet uitgesloten dat als dit niet snel verandert, de Europese Unie ingrijpt.

Oppositiefractie CDA wilde de heffing enige jaren op nul zetten, om boeren te laten wennen aan het nieuwe systeem.

Ook de VVD was die mening eerst toegedaan. Woordvoerder Blauw van deze fractie zei gisteren dat hem was gebleken dat een stok achter de deur in de vorm van boetes nodig was.