Aanleg stuw Ramspol

KAMPEN, 20 FEBR. De Raad van State heeft een reeks bezwaren tegen de bouw van een waterkering bij Ramspol, tussen Overijssel en de Noordoostpolder, ongegrond verklaard. Het Waterschap Groot Salland in Zwolle kan beginnen met de aanleg van deze zogeheten balgstuw. Drie geweldige ballonnen van kunststof, te vullen met lucht of water, moeten West-Overijssel bij storm uit het IJsselmeer beschermen tegen watervloeden.

De provincie moet wel nieuwe compenserende maatregelen nemen voor de Ketelpolder, de Kardoezenpolder en de Pijperstraatpolder bij Kampen. Door de balgstuw zal daar de geschatte overstromingsfrequentie toenemen, aldus de Raad van State.

De bouwkosten van de waterkering bedragen 155 miljoen gulden. Het werk begint na de zomer. Verwacht wordt dat de balgstuw voor de eeuwwisseling zal functioineren. Tot de appellanten bij de Raad van State behoorden verscheidene burgers van Kampen, die extra wateroverlast vrezen. Ook de schippersvereniging Schuttevaer had bezwaar aangetekend.