Aanbevelingen van enquêtecommissie Europarlement naar fraude; 'Falende douane automatiseren'

STRAATSBURG, 20 FEBR. Douanevervoer binnen de Europese Unie is uiterst fraudegevoelig. Een enquêtecommissie van het Europees Parlement die onderzoek heeft gedaan naar deze fraude heeft gisteren aanbevelingen gedaan voor verbetering van het falende douanestelsel van de lidstaten van de EU.

Volgens de commissie zijn de EU en de lidstaten de afgelopen vijf jaar miljarden guldens aan inkomsten uit BTW, douanerechten en accijnzen misgelopen als gevolg van fraude.

De commissie vindt het onbegrijpelijk dat lidstaten aarzelen om geld te steken in automatisering van het stelsel van douanevervoer, omdat dit slechts financiële voordelen kan opleveren. De Europese Commissie heeft berekend dat de opbrengsten tussen de tien en twintig miljard gulden per jaar zullen toenemen bij invoering van een computersysteem. Op het ogenblik is er volgens het commissierapport sprake van een papierberg en achterhaalde en ondoelmatige procedures. De pakkans van fraudeurs is zeer gering. Vooral de illegale handel in sigaretten profiteert daarvan.

De socialistische Europarlementariër Piet Dankert noemde gisteren de Europese douane “een archaïsch papiersysteem”. Hij zei dat de douanebeambten van de lidstaten jaarlijks achttien miljoen formulieren verwerken. Ze hebben daarbij zelfs in Duitsland dikwijls niet eens de beschikking over een fax.

De verantwoordelijkheid voor toestand ligt volgens de commissie bij alle wetgevers en uitvoerders van het douanestelsel. De parlementariërs verwijten de Europese Commissie traagheid en oordelen dat de Raad van ministers de Europese burgers heeft blootgesteld aan “wijdverspreide fraude en de daardoor gefinancierde criminaliteit”.

Het Europese Parlement wil dat het financiële risico voor het verdwijnen van goederen binnen de EU zonder dat accijnzen, belastingen en rechten zijn betaald in het vervolg niet alleen meer door expediteurs moet worden gedragen. Ook de eigenaar en de vervoerder van de goederen zouden een deel van de aansprakelijkheid moeten dragen. Douanecontroles moeten volgens de enquêtecommissie meer gebeuren binnen de EU in plaats van aan de buitengrenzen. Daarvoor is een harmonisatie nodig van de bevoegdheden van de douanediensten van de lidstaten.

De parlementaire commissie bepleit binnen de EU een gemeenschappelijke aanpak van de opleiding van douaniers, gemeenschappelijke bevoegdheden om voertuigen aan te houden en te controleren, onbeperkte en onmiddellijke uitwisseling van gegevens en tactische opsporingsinformatie en gezamenlijke opsporingsacties. Bovendien wil de commissie dat er een autoriteit komt die op het gebied van de douane besluiten op Europees niveau kan nemen.

Eigenlijk zou de commissie één douanedienst willen voor controle in de hele Europese binnenmarkt. De vele fraude wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan het ontbreken van zo'n Europese douane. De Europese wetgevers die de binnenmarkt hebben ingevoerd, zijn verantwoordelijk als het ze aan politieke wil ontbreekt om ook een Europese douane op te zetten, aldus de Europarlementariërs.

Technisch zullen al deze stappen best mogelijk zijn, maar het maakt het 'schoon' versplijten van uranium duur en gecompliceerd. Het actiniden-schema laat zien dat de problemen voorkomen uit het uraan-238. Is het niet simpeler om in plaats van uranium thorium te gebruiken? De keten kernreacties van thorium naar neptunium en nog hogere actiniden is zo lang, dat deze ongewenste actiniden nauwelijks zullen worden gevormd.

    • Ben van der Velden