Mogelijk beperkte toegang tot Schiphol

DEN HAAG, 19 FEBR.Het ministerie van Verkeer en Waterstaat overweegt op termijn de toegang van luchtvaartmaatschappijen tot Schiphol te beperken wanneer de maxima voor geluidhinder worden overschreden. Minister Jorritsma zal bij de Europese Commissie laten toetsen in hoeverre Schiphol maatschappijen mag weigeren op grond van milieu-eisen.

Schiphol loopt door de snelle groei van het luchtverkeer snel aan tegen de wettelijk vastgestelde geluidsgrenzen, zo schrijft Jorritsma in een brief aan de Tweede Kamer. De komende vier maanden zal Schiphol de geluidsgrenzen zelfs tijdelijk overschrijden doordat de Kaagbaan, die wordt verlengd, buiten gebruik is. Daardoor zal op andere banen intensiever worden gevlogen. De minister beklemtoont in haar brief dat een verlengde Kaagbaan in de toekomst juist een positief effect zal hebben op de geluidhinder.

Een mogelijkheid om de geluidhinder van Schiphol te beperken is de luchthaven aan te wijzen als een zogenoemde 'coördinated airport'. Luchtvaartmaatschappijen krijgen dan te maken met toegangsbeperkingen op grond van een gebrek aan ruimte. Voor Schiphol gaat de gedachte uit naar een systeem op basis van de beschikbare 'milieuruimte'. De politiek heeft de luchthaven milieugrenzen opgelegd en op basis daarvan zouden dan minder starts en landingen mogelijk moeten zijn. Het is volgens Jorritsma nog onduidelijk of de Europese Unie instemt met dat beleid.

Het weigeren van vliegtuigen op basis van milieugrenzen kan in strijd zijn met het principe van een vrije toegang dat nu wordt gehanteerd. Minister De Boer (Milieu) zei gisteren in de Tweede Kamer dat als de EU de plannen afwijst de politieke milieugrenzen voor Schiphol gewoon onverkort van kracht blijven. “Daar wordt geen jota aan afgedaan”, zei De Boer in antwoord op vragen van het Kamerlid Poppe (SP). De Boer gaat er vanuit dat Brussel de voorstellen zal goedkeuren. Ook is ze niet bevreesd voor mogelijke schadeclaims van luchtvaartmaatschappijen wanneer die minder op Schiphol mogen vliegen.