Provisie

'Provisie bemiddelaar gaat klant verzekeraar niet aan' staat er boven het artikel van Aegon-directielid Johan van der Werf (NRC HANDELSBLAD 6 februari).

Dat staat nog te bezien. Mag ik even het Vie d'Or-drama in de herinnering terugroepen, opnieuw actueel door de start van een nieuwe onderzoekscommissie. In december 1993 verklaarde de door de Verzekeringskamer aangewezen bewindvoerder, de gepensioneerde Amev-directeur C.M.Boet RA, in deze krant dat de hoofdoorzaak van het vermogenstekort was gelegen in het feit dat er produkten zijn gevoerd met een te geringe marge. Daarbij kwamen extreem hoge, vooruitbetaalde provisies. Bovendien zijn er royalties betaald voor produkten waarvan mij onduidelijk is wat ze voorstelden. Volgens Boet gaan sommige tussenpersonen die de bedoelde provisies incasseerden, niet vrijuit. Dat Vie d'Or bij tussenpersonen erg populair was, bleek al uit het jaarverslag 1990 dat door een explosieve groei pas eind 1991 verscheen: het aantal onafhankelijke tussenpersonen met wie werd samengewerkt steeg van tweehonderd in 1989 tot zevenhonderd in 1990.

De geschetste gang van zaken is naar mijn inzicht een regelrechte ondersteuning van het pleidooi van de heer Duijvestijn (18 januari). Als de door hem bepleite openheid eind jaren tachtig had bestaan, was er mogelijk heel wat ellende voorkomen.

    • E.B. Veldkamp