Subsidie voor projecten in land- en tuinbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stelt dit jaar tien miljoen gulden ter beschikking voor demonstratieprojecten die boeren bewuster moeten maken van milieu- en natuurvriendelijke productiemethoden.

De bijdrageregeling komt bovenop de reguliere subsidies die het departement verstrekt. Om voor de bijdrage in aanmerking te komen moeten de projecten passen binnen een aantal vastgestelde thema's. Die hebben onder meer betrekking op biologische landbouw, een milieuverantwoorde benutting van mest, het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermers en de beperking van de emissie van ammoniak in de veehouderij.