Geen boete voor overtreding; Afspraken over sponsors in onderwijs

ROTTERDAM, 13 FEBR. Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) heeft met vijftien organisaties afspraken gemaakt over een “verantwoorde en zorgvuldige sponsoring” op basisscholen en middelbare scholen. Daartoe hebben Netelenbos en betrokkenen vanmiddag een convenant ondertekend.

Het zijn vrijwillige afspraken. Scholen die zich hier niet aan houden kunnen derhalve niet worden aangepakt. Uitgangspunt bij sponsoring wordt dat het de inhoud van het onderwijs niet mag beïnvloeden. Scholen mogen door de bijdragen van sponsors niet in een afhankelijke positie terechtkomen en in lesmateriaal mag geen reclame voorkomen, aldus het convenant. De Tweede Kamer heeft vorig jaar haar zorg uitgesproken over sponsoring in het onderwijs aan leerplichtige leerlingen. Netelenbos zei toen dat ze voor een wet niets voelde. Met het convenant is gekozen voor zelfregulering.

De convenantspartijen, onder wie onderwijsorganisaties en de Consumentenbond, zijn het erover eens dat de medezeggenschapsraad op de school moet instemmen met de beslissing om met sponsors in zee te gaan. Netelenbos heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat dit regelt. Verder wil zij dat scholen ouders informeren over de gemaakte afspraken over sponsoring op de school in een schoolgids, die zij vanaf augustus jaarlijks moeten uitbrengen.

Schooldirecties gaan met sponsors in zee omdat zij naar eigen zeggen met de bekostiging door de overheid financieel niet uitkomen. Ook vragen zij een financiële bijdrage van de ouders. Er zijn scholen die op die manier vijftien procent van hun budget binnenhalen. De Kamer is bezorgd dat hierdoor een tweedeling tussen 'rijke' scholen en 'arme' scholen ontstaat en vreest voor de invloed van sponsors op het onderwijs.

In het convenant worden voorbeelden genoemd van voorwaarden waaraan sponsoring voortaan moet voldoen. In lesmateriaal mag geen reclame voorkomen. Bij de aanschaf van computerapparatuur mag geen sprake zijn van verplichte afname van software bij de sponsor. Bij de bouw, inrichting of exploitatie mag een sponsor geen bemoeienis hebben met de inhoud van het onderwijs noch met de inrichting, bouw of exploitatie zelf. Sponsoring van catering-activiteiten mag niet van invloed zijn op de schooltijden. De pauzes mogen dus niet worden verlengd om de consumptie te verhogen.

De jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor sponsors. Uit onderzoek in 1995 blijkt dat basisscholieren van zes tot en met elf jaar met elkaar 270 miljoen gulden per jaar te besteden hebben. Bijna acht op de tien kinderen krijgen zakgeld. Worden zakgeld en geld uit bijbaantjes bij elkaar opgeteld, dan hebben middelbare scholieren gezamenlijk inkomen van naar schatting ruim vijf miljard gulden.

Het convenant geldt voor een periode van vijf jaar. Na een evaluatie in 2001 beoordelen de ondertekenaars of het convenant wordt verlengd.