Nederland loopt met milieubeleid voorop in Europa

DEN HAAG, 11 FEBR. Nederland loopt met zijn milieubeleid voorop vergeleken met andere Europese landen. De eisen die de overheid stelt aan de industrie zijn hoog en ze worden ook nageleefd. Duitsland scoort ook hoog in zijn milieubeleid.

Dit blijkt uit een vergelijkende studie die het bureau Environmental Resources Management (ERM) heeft verricht in opdracht van het ministerie van VROM. Het rapport vergelijkt het Nederlandse milieubeleid met dat van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en België (Vlaanderen). Minister De Boer (Volkshuisvesting, Riuimtelijke Ordening en Milieubeheer) heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het onderzoek is vergeleken in hoeverre in de diverse landen milieudoelstellingen worden gehaald, hoe de stand is van de techniek, of het milieubeleid samenhang vertoont en of het lukt om milieuregels en -wetten te handhaven. De onderzoekers van ERM hebben daarbij met name gekeken naar belangrijke thema's zoals verzuring, verspreiding van milieuverontreiniging en bodemsanering. Ze tekenen daarbij wel aan dat de resultaten van het onderzoek “terughoudend moeten worden geïnterpreteerd” omdat sommige gegevens maar beperkt beschikbaar waren.

De onderzoekers zijn gecharmeerd van de Nederlandse benadering waarbij de overheid kiest voor een zogenoemde 'niet-materiële' aanpak. Nederland scoort vooral hoog doordat de overheid de industrie een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid gunt en overheid en bedrijfsleven goed samenwerken.

Het ERM vindt dan ook dat andere Europese landen de Nederlandse aanpak zouden moeten overnemen. De steun voor een meer ontwikkeld milieubeleid kan daardoor toenemen bij de industrie in andere lidstaten van de Europese Unie.

De onderzoekers onderstrepen dat het belangrijk is dat landen hun milieubeleid op elkaar afstemmen. Vooral bij het toezicht, de controle en bij sancties bij overtreding van milieuregels moeten landen beter samenwerken, zo concluderen de onderzoekers.

Ze komen tegelijk tot de conclusie dat de harmonisatie van EU-milieuwetgeving resultaten boekt en bijvoorbeeld de Britse industrie binnen vijf jaar aan dezelfde eisen zal voldoen als de Nederlandse en Duitse bedrijven.

In een begeleidende brief constateert De Boer dat de resultaten van het onderzoek geen aanleiding geven om milieudoelen en intentieverklaringen van het bedrijfsleven bij te stellen. Zij wil “terughoudend” zijn in het formuleren van nieuw milieubeleid voor de Nederlandse industrie.

Wel wil Nederland de uitvoering van het beleid verder verbeteren om daarmee de internationale voorsprong vast te houden of zelfs te vergroten. VROM is van plan de studie over vijf jaar te herhalen.