De toekomst van de Europese muntunie; Bolkesteins weerzin

De fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Frits Bolkestein, is vóór de komende Europese muntunie. Maar het gaat niet van harte. Hij is beter in het uitputtend opsommen van bezwaren dan in het breed uitmeten van de voordelen. Als het een zwakke muntunie wordt, dan maar zonder Nederland. Het kabinet is gewaarschuwd.

'Heren, weet u wel waaraan u begint?” zou premier Lubbers eind 1991 hebben gevraagd, toen de Europese regeringsleiders hun fiat gaven aan het Verdrag van Maastricht. VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Frits Bolkestein heeft niet de indruk dat veel van de toen verzamelde staatslieden die vraag met een volmondig 'ja' hebben kunnen beantwoorden. “Van de toen aanwezige staatslieden was er bij mijn weten maar één econoom.” En dat was Lubbers zelf.

Nu ruim vijf jaar na dato - en nog geen twee jaar voor de start van de in 1991 overeengekomen muntunie - een fundamenteel publiek debat op gang komt over de in Maastricht overeengekomen Economische en Monetaire Unie (EMU) wil Bolkestein een zaak duidelijk stellen. “Mijn fractie is vóór de EMU, mits onder de juiste omstandigheden.”

Dat betekent geenszins dat Bolkestein onverdeeld positief staat tegenover het Europese concept van een gemeenschappelijke munt. Hij is er uiterst kritisch over. “Ik ben het eens met de Amerikaanse econoom Martin Feldstein dat er voor een goed functionerende vrijhandelszone geen gemeenschappelijke munt nodig is. Kijk maar naar de NAFTA, het vrijhandelsverdrag tussen Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Er is niemand in Noord-Amerika die er over denkt om ook een gemeenschappelijke munt te introduceren.”

Volgens Bolkestein zijn de risico's van de EMU duidelijk aanwezig. Hij wijst, in navolging van veel economen, vooral op de gevoeligheid van de in de EMU verzamelde landen voor zogenoemde 'asymmetrische schokken'. Bij zulke schokken komt een, of een aantal muntunie-deelnemers in economische problemen. De oorzaak kan een ongelijke conjuncturele ontwikkeling zijn, waardoor sommige landen in een recessie raken en andere niet. Of het kan een externe oorzaak zijn, zoals een stijging van de olieprijs, waar olie- of gasproducerende landen als Nederland of het Verenigd Koninkrijk veel minder last van hebben dan landen die olie en gas importeren.

“Een van de reacties op zo'n schok is een depreciatie van de wisselkoers van het getroffen land. Die mogelijkheid wordt ons met de muntunie uit handen geslagen. In de Verenigde Staten heeft er bij recessies in deelstaten een automatische herschikking plaats van onderlinge financiële stromen. De deelstaat die in problemen komt hoeft minder af te dragen aan de federale begroting, maar ontvangt nog steeds hetzelfde bedrag uit de centrale kas. Dat kan en mag niet in Europa. In het Verdrag van Maastricht is vastgelegd dat lidstaten niet verantwoordelijk zijn voor elkaars financiële problemen, de zogenaamde no bail out-clausule. De derde manier om schokken op te vangen, grootschalige arbeidsmigratie tussen staten, bestaat wel in de Verenigde Staten, maar niet in Europa.”

Tot zover volgt Bolkestein in grote lijnen de analyse van de Amerikaanse centrale bankier Lawrence Lindsey, die vorige maand in deze krant zijn zorgen over het Europese muntunieproject uitsprak. Bolkestein voegt er potentiële aanpassingsmechanismen aan toe. “Een schok kan ook worden opgevangen door een aanpassing van het loonniveau. Dat is in Europa niet waarschijnlijk. De lonen zijn hier neerwaarts behoorlijk inflexibel. Ik verwacht daar weinig van. Dan is er nog de mogelijkheid de sociale zekerheid aan te passen. Regeringen persisteren echter juist in het sociaal protocol dat aan het Verdrag van Maastricht is gehangen, omdat zij uitgaan van de stelling dat er toch een vloer moet zijn onder de Europese voorzieningen. Dat klinkt sociaal, maar ontneemt landen juist elke flexibiliteit op dit gebied.”

Nadat hij alle aanpassingsmogelijkheden aan economische schokken heeft weggestreept, resteert in de analyse van Bolkestein nog maar één manier waarmee nationale economieën op schokken kunnen reageren. “Het laatste alternatief is het oplopen van de werkloosheid. Dus waar wij kort en goed op afstevenen is op een muntuniegebied waar de slechter functionerende economieën zich onderscheiden van de beter functionerende economieën door een hogere werkloosheid. Met alle sociale spanningen van dien. Want stel dat de werkloosheid in bijvoorbeeld Lyon 15 procent wordt. Dan zullen de vakbonden daar zeggen: dat komt door Frankfurt. Dat komt door die verdomde Europese Centrale Bank.

“Nu hebben we wel een no bail out clausule vastgesteld, maar ik vraag me af of we dat kunnen volhouden onder die omstandigheden. En of het niet toch zal uitlopen op additionele geldstromen, in dit geval van de Bondsrepubliek als rijkere partner naar Frankrijk. Nu wordt geld zelden zonder voorwaarden verstrekt, en het valt dan ook te verwachten dat de Bondsrepubliek voorwaarden aan die geldstromen zal stellen. En dan krijg je dubbele repercussies. Er wordt veel gesproken over de bekende Frans-Duitse as, maar de Fransen hebben ook een syndroom dat ze niet graag doen wat de Duitsers hun zeggen. Dat zit dicht onder de oppervlakte.”

Bolkestein verwijst voor deze analyse naar een veelheid van grote namen, onder wie het bestuurslid Ottmar Issing van de Bundesbank. “Dit is allemaal klassiek materiaal onder economen. Onder economen van naam ken ik niet zoveel voorstanders van de muntunie. De mensen die in Maastricht bijeenzaten, waren op Lubbers na geen van allen econoom.” Bolkestein signaleert dat politieke en economische motieven voor de muntunie uiteen zijn gaan lopen. “Dat is op zichzelf gevaarlijk. Want geen politiek kan de zwaartekracht van de economie op den duur weerstaan. Het Franse voluntarisme werkt niet, althans niet op de lange termijn. De Gaulle wordt verondersteld gezegd te hebben 'L'economie c'est comme l'intendance, elle suit', (de economie is als de legertros die het leger volgt). Dat nu is een typisch Jacobijnse voluntaristische instelling, die uiteindelijk niet werkt.”

De financiële uitgangspositie (waaronder de dekking van toekomstige pensioenverplichtingen) van de lidstaten is erg verschillend. Als de no bail out-clausule kans maakt in de praktijk te sneuvelen, zijn er dan geen extra garanties te bedingen om geldstromen van financieel sterke naar financieel zwakke landen te voorkomen? “Die mogelijkheden zie ik niet. Dat is een van de risico's van de muntunie.”

De risico's beperken zich volgens hem niet tot de muntunie zelf, maar strekken zich uit tot de verhouding tussen de muntunielanden en de Europese lidstaten daarbuiten. Bolkestein wil niet ingaan op de mogelijkheid dat Italië niet meekan in de eerste golf van landen die per 1999 opgaan in de muntunie. “Daar doe ik nu geen uitspraken over, de rapportcijfers over de convergentiecriteria moeten dat volgend jaar uitmaken. Maar stel dat Italië niet meekan. Dan zal dat grote politieke spanningen veroorzaken binnen Italië. De Lega Nord zal zich sterker gerechtvaardigd voelen in haar streven naar de splitsing van Italië in een noordelijk en zuidelijk gedeelte onder het motto: wij mogen niet meedoen vanwege het zuiden. In Spanje heeft premier Aznar zijn politieke toekomst afhankelijk gemaakt van toetreding van Spanje tot de EMU in de eerste golf. Je ziet binnen de zuidelijke landen spanningen ontstaan.” Bolkestein denkt dat een tweede Europees Monetair Stelsel, waarmee de munten van niet-deelnemers binnen fluctuatiemarges worden gekoppeld aan de gemeenschappelijke munt, mogelijke spanningen tussen de EMU-landen en lidstaten daarbuiten niet zal wegnemen. “Stel dat de Italianen maximaal gebruik maken van de fluctuatiemarges in het nieuwe EMS, dan zal de Franse landbouwsector daar toch onder lijden. Zo'n stelsel neemt spanningen tussen muntunie en periferie in Europa niet weg.”

Ondanks zijn fundamentele kritiek op het Europese muntunieproject en de inschatting dat er hoge risico's mee zijn gemoeid, wijst Bolkestein de EMU in principe niet af. “Het is een complement van de interne markt. De EMU maakt concurrerende devaluatie in de muntunie onmogelijk, schept een derde wereldvaluta naast de dollar en de yen en het verlaagt de transactiekosten.”

Bolkestein voert een aantal redenen aan waarom de kans bestaat dat de EMU niet in 1999 zal kunnen beginnen. Zowel de groep zuidelijke lidstaten, de groep lidstaten die voorlopig niet wil meedoen, als Duitsland en ook Frankrijk kunnen volgend jaar een horde opwerpen.

Begin volgend jaar, vermoedelijk in maart, besluiten de lidstaten welke van hen zich kwalificeren voor toetreding in 1999 tot de muntunie. Dit gebeurt op basis van begrotingscijfers en financiële kenmerken over het jaar 1997. Het begrotingstekort van een lidstaat mag niet hoger zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands produkt, de staatsschuld niet meer dan 60 procent of, indien toch hoger, dalend in de richting van dat percentage. Ook zijn er eisen voor inflatie, rente en valutastabiliteit.

Bolkestein hanteert een 'realpolitische' benadering van wat er volgend jaar bij de aanwijzing van lidstaten voor de EMU zal gebeuren. Dat gebeurt, bij gekwalificeerde meerderheid, door de Raad van Ministers. “Er zijn in de raad 87 stemmen. 26 stemmen kunnen de toelating van een land tot de EMU tegenhouden. Er zijn twee categorieën landen die in eerste instantie misschien niet mee gaan doen aan de muntunie. De landen die misschien niet kunnen, en de landen die niet willen. Nu moet men zich de geestesgesteldheid van die twee groepen landen voor de geest halen. Gesteld dat Italië, Spanje en Griekenland niet meedoen omdat ze de criteria niet halen. Ze hebben samen 22 stemmen. Wat zou nu de houding zijn van die landen? Ik denk dat als zij op basis van de criteria worden geweigerd, zij voor de overige landen zullen aandringen op een zeer strikte interpretatie van de criteria. Het laat zich denken dat de Belgen, met een staatsschuld van 125 procent, dan te licht worden bevonden.”

De groep die niet wil, Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden kan volgens Bolkestein de positie innemen eventueel in een later stadium wel toe te willen treden. “Maar dan wel volgens de strikte criteria. Ik kan me niet anders indenken dan dat ook deze groep zich volgend jaar zal stellen achter een strikte interpretatie van de Maastricht-criteria.” De twee groepen zitten samen ruim boven een derde van het aantal stemmen in de raad. “Ik ben dus erg benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren.”

“Als we naar Duitsland kijken dan zien we dat de sociaal-democraat Gerhard Schröder, die best de leider van de SPD zou kunnen worden, zegt: waarom zo'n haast met de muntunie, in een tijd van massale werkloosheid? Dat is eigenlijk geen goed argument, omdat Nederland bewijst dat je én de werkloosheid kunt terugdringen én de overheidsfinanciën kunt saneren. Maar het toont aan dat hij zijn kruit voor de muntunie droog houdt. Als nu de rapportcijfers van het Europese Monetaire Instituut, waarop de beslissing mee te mogen doen aan de muntunie wordt gebaseerd, uitmaken dat Duitsland de drie-procentsnorm voor het begrotingstekort dit jaar niet haalt en de andere landen dat ook niet doen, dan zou het zo kunen zijn dat Schröder dat als verkiezingsissue inzet. Dan legt zelfs Kohl het af.”

Ook Frankrijk is een onzekere factor. Bolkestein roept in herinnering dat de Europese Defensiegemeenschap in 1954 strandde in de Franse Assemblée. “Er is in het Franse parlement een belangrijke stroming die de muntunie niet wil, of twijfelt. Philippe Séguin, de voorzitter van het parlement, beschouwt de EMU als een politieke daad, en acht de toetredingscriteria daaraan ondergeschikt. Zo zie je dat de oude geschilpunten tussen Duitsland en Frankrijk niet weggaan. De Franse politiek is Jacobijns. Zij is nationalistisch en interventionistisch. Dat gaat niet weg. Het komt terug in de controverse over de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank. De teksten in het Verdrag van Maastricht, die die onafhankelijkheid garanderen, zijn onberispelijk. Maar de Fransen aanvaarden dat niet, ze komen keer op keer op keer terug met hun wens van politieke controle over de ECB.

“Dat jaagt de Duitsers weer schrik aan. Hun schrikbeeld is inflatie, en ze moeten niets hebben van mensen als oud-president Giscard d'Estaing die de euro zwak willen houden tegenover de Amerikaanse dollar. Het is de oude, Franse politiek; verzwak de munt en help de export. Een dergelijk beleid is onzin, maar die Franse instincten zijn zo ingekankerd dat ik benieuwd ben naar de politieke omstandigheden waarin de Europese Centrale Bank moet gaan functioneren.” Bolkestein keert zich tegen politieke controle op de ECB, en tegen elke vorm van een geïnstitutionaliseerde 'stabiliteitsraad' van Europese bewindslieden die de ECB onder druk kan zetten.

In december 1996 kwamen de lidstaten tijdens de Europese Top in Dublin een 'stabiliteitspact' overeen. Daarin verplichten deelnemende landen aan de muntunie zich ook na 1999 hun begrotingstekort onder drie procent te houden. Zo moet worden voorkomen dat lidstaten, eenmaal in de muntunie, hun financiële discipline weer laten varen. Bij overtreding van de drie-procentsnorm treedt een 'excessief-tekortprocedure' in werking. Die procedure is er nu ook al, en kan leiden tot uitsluiting van Europese fondsen. Onder het stabiliteitspact in de EMU mondt de procedure uit in een verplichte storting van een bedrag ter grootte van maximaal een half procent van het bruto binnenlands produkt op een renteloos deposito bij de Europese Centrale Bank. Wordt het tekort niet teruggedrongen, dan wordt de storting op termijn omgezet in een boete.

Bolkestein toont zich sceptisch over de werking van het stabiliteitspact in de praktijk. “Hoe gaat het in zijn werk? Stel dat Frankrijk een excessief tekort heeft en er niets aan doet. Op een gegeven moment moet het land geld gaan deponeren op een deposito, als straf. Ziet u België op dat punt tegen Frankrijk stemmen? Ziet u de Franse regering aan de bevolking uitleggen dat er miljarden francs op een Europese rekening moeten worden gestort, die het tekort alleen maar vergroten, omdat het moet van 'Frankfurt'?”

Bolkestein acht, zijn bezwaren en twijfels in ogenschouw nemend, uitstel van de startdatum van de muntunie zeker denkbaar. “Wim Kok heeft vorig jaar gezegd: liever uitstel dan gerommel met de criteria. Dat ben ik met hem eens. Ik ben absoluut niet van plan om akkoord te gaan met iets minder dan dat. Dat betekent dat begrotingstrucs absoluut niet mogen worden toegepast.

“Als je het over uitstel hebt, zegt iedereen meteen: dat kan niet. Maar waarom kan dat niet? Waarom kan je geen pauze van, zeg, drie jaar inlassen? Wat is er nu zo dramatisch aan een uitstel tot na 1 januari 2002? Ik ben vóór een muntunie, maar ik zie een boel risico's en als er niet strikt aan de criteria wordt voldaan volgend jaar, dan maar een paar jaar later. Nu wordt er gezegd dat met een uitstel het politieke momentum achter de EMU vergaat, maar dan zeg ik: daar zijn we toch zelf bij? Ik geloof dat uitstel een reële optie is, net zoals Wim Kok dat heeft gezegd.”

Is uitstel reëel? “De Duitsers hadden vorig jaar een tekort van 3,9 procent. Mijn Duitse vrienden denken dat het ook dit jaar niet ver onder de 3,9 procent uitkomt. In het licht van de oplopende Duitse werkloosheid zouden ze daar best gelijk in kunnen krijgen. Ik ben niet van plan daar genoegen mee te nemen. Als de Duitsers met 3,9 procent toetreden, kan Spanje dan met 4,2 procent ook aanspraak maken op toetreding? Het spijt me wel, maar dan wil ik liever uitstel.”

Maar er is toch enige rekbaarheid in de criteria? Het Verdrag van Maastricht staat een tijdelijke overschrijding van de drie-procentsnorm toe, en ook het geleidelijk naderen van de norm is al voldoende. Bolkestein zal het kabinet-Kok echter houden aan een zeer strikte interpretatie van de toetredingscriteria. Strikter, zo lijkt het, dan de interpretatie uit het Verdrag van Maastricht. In een Kamerdebat na 'Dublin' heeft Bolkestein aan minister-president Kok de vraag gesteld of, als een land een tekort heeft van meer dan drie procent en een economische groei van meer dan minus een half procent, dat land toch kan worden binnengelaten in de Economische en Monetaire Unie en dus meteen in aanmerking komt voor de excessief-tekortprocedure. “Kok heeft toen geantwoord met de opmerking 'hoe de heer Bolkestein dit nu kon vragen. Bolkestein zou toch moeten weten dat een land met een excessief tekort de muntunie niet in kan gaan. Drie procent is drie procent'. Dat heeft Kok zeer categorisch gezegd. Ik was enigzins verbaasd door zijn opmerking, de ongemene stelligheid ervan. Zodanig, dat ik heb gezegd zijn woorden in goud te graveren en boven mijn bed te hangen. En ik heb ook gezegd dat ik hem er aan zal houden.”

Dat zal volgend jaar moeten blijken, als de Tweede Kamer debatteert over de overgang naar de derde fase van de muntunie - het formele begin in 1999. “Volgens het Verdrag van Maastricht hebben wij ons akkoord verklaard met het oordeel dat andere landen dan over ons hebben. Met andere woorden: het debat zou zich beperken tot de mening van de Tweede Kamer over de toepassing van het Verdrag op de andere lidstaten, maar niet op de vraag of Nederland al dan niet moet toetreden.

“Die vraag is al beantwoord, want sindsdien is er veel gebeurd. Het arrest van het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe zegt dat de Bundesrat en de Bundestag het laatste woord moeten hebben voor Duitsland. Het binnenstappen van de muntunie betekent een grote vermindering van de soevereiniteit. dat kan niet zonder de goedkeuring van het parlement. Op 18 december 1995 heeft de Franse premier Juppé gezegd: 'als de Duitsers een debat houden over de eigen toetreding, dan hebben wij ook een debat' - alhoewel het Verdrag zich daartegen verzet. Voor mij ligt het voor de hand dat, wat Bonn en Parijs mogen, ook geldt voor Den Haag. Ik voorzie dus een debat in Den Haag niet alleen over de kwalificatie van andere lidstaten, maar ook over de Nederlandse toetreding. Ik acht het daarbij politiek ongewenst, zelfs uitgesloten, dat een Nederlands kabinet op dat moment zou ingaan tegen de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer.”

Als lidstaten tot de EMU worden toegelaten met een begrotingstekort van meer dan 3 procent, zelfs geen promille meer, zal de VVD-fractie dan tegenstemmen? “Zeker. De stelling van Wim Kok is: landen met een excessief tekort, zoals in strikte zin gedefinieerd in Dublin, kunnen niet toetreden tot de muntunie, totdat zij hun leven gebeterd hebben.”

Een referendum over de muntunie in Nederland wijst Bolkestein af. De vraag of er in de Tweede Kamer voor een besluit dat zo ingrijpend is niet een tweederde meerderheid nodig is, vindt hij interessant, maar een gepasseerd station. “Daar hadden we eerder aan moeten denken. Bovendien denk ik dat volgend jaar in de Kamer eerder een sfeer zal zijn waarin iedereen vóór of iedereen tegen is. Tot nog toe leert de eenstemmigheid over het onderwerp mij dat iedereen op de zeer strikte naleving van de criteria zal insisteren. Ik zie dit niet als een politiek profileringspunt. Ik verwacht een eensluidende mening, waarbij de minister-president het voortouw neemt. Zo zie ik het nu. Misschien dat dat volgend jaar anders is.”

Maar als volgend jaar de Europese lidstaten in de Raad besluiten dat landen met de muntunie mogen meedoen terwijl zij niet aan de strikte Dublin-variant van het begrotingscriterium - drie procent is drie procent - voldoen zoals Bolkestein, en kennelijk ook Kok die voorstaat? Stel dat Frankrijk en Duitsland zelf de drie-procentsnorm niet halen, maar toch met de muntunie beginnen? “Dat is een academische vraag. Ik zie Duitsland onder die voorwaarden niet meedoen, de bondskanselier, wie dat tegen die tijd ook moge zijn, zal daar niet mee akkoord gaan. Maar gesteld dat Frankrijk en Duitsland met de verkeerde criteria de muntunie binnenstappen, dan vind ik dat we niet mee moeten doen. Dan rijst de vraag wat de gulden gaat doen. Krijgen we hier een herhaling van het Zwitserse fenomeen (een sterke koersstijging, red.) en wat doet dat voor de handelsbalans? Wel, de Nederlandse handelsbalans is ijzersterk, die kan wel een stootje hebben.”