Daling aantal leerlingen in het speciaal onderwijs

ROTTERDAM, 11 FEBR. Voor het eerst sinds jaren is er sprake van een daling van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. De instroom van leerlingen uit het regulier basisonderwijs naar LOM-, MLK-, en IOBK-scholen is dit schooljaar met 20 procent gedaald.

De afkortingen LOM, MLK en IOBK staan respectievelijk voor leerlingen met leer- en opvoedingsproblemen, moeilijk lerende kinderen en in hun ontwikkeling bedreigde kleuters. Naar het overig speciaal onderwijs is de uitstroom nauwelijks gewijzigd ten opzichte van eerdere tellingen. Dat maakt zogeheten 'weglek' van leerlingen uit LOM, MLK en IOBK naar overige vormen van het speciaal onderwijs op basis van de cijfers niet waarschijnlijk.

Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) schrijft de daling toe aan het project 'Weer samen naar school', dat beoogt zoveel mogelijk leerlingen met leerproblemen op te vangen op gewone basisscholen.

Staatssecretaris Netelenbos schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat enige voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de cijfers. De verschillende percentages zijn vastgesteld op basis van de voorlopige leerlingentelling op 1 oktober 1996. Zij acht het niet onmogelijk dat door de nieuwe verwijzingscommissies het toelaten van leerlingen op speciale scholen is vertraagd.

In de samenwerkingsverbanden van 'Weer samen naar school' zat op 1 oktober 1994 gemiddeld 3,8 procent van de leerlingen in het speciaal onderwijs. De nieuwe bekostigingssytematiek voor het basisonderwijs, die ingaat op 1 augustus 1998, is gebaseerd op deelname aan het speciaal onderwijs van 2 procent van alle leerlingen in het samenwerkingsverband. Dat betekent dat speciale scholen voor basisonderwijs worden bekostigd op basis van die 2 procent. De rest van het geld gaat naar de reguliere basisschool.

Uit de cijfers blijkt dat de daling van het aantal leerlingen in LOM, MLK en IOBK met name heeft plaatsgevonden in samenwerkingsverbanden met een hogere deelname.

De samenwerkingsverbanden zijn daarmee blijkbaar begonnen het verwijzingspercentage af te stemmen op het nieuwe systeem van bekostiging, aldus staatssecretaris Netelenbos.