SER: vakantiedag sparen of uitkeren

DEN HAAG, 7 FEBR. Vakantiedagen kunnen over een periode van vijf jaar worden opgespaard of ingewisseld voor geld. Daarover zijn werkgevers en werknemers het eens geworden in een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) aan minister Melkert (Sociale Zaken).

Over de wijze waarop opgespaarde dagen kunnen worden gebruikt, hebben de sociale partners nog geen overeenstemming bereikt. Werkgevers willen voorkomen dat ze overvallen worden door een werknemer die onaangekondigd langdurig verlof opneemt. De vakbeweging wil dat de werknemer volledige vrijheid krijgt om zijn gespaarde vakantiedagen op te nemen.

Het SER-advies gaat uit van het omzetten van 'bovenwettelijke vakantiedagen' in loon. Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen bedraagt twintig. De meeste CAO's gaan uit van 25 dagen waardoor vijf dagen overblijven om voor geld in te wisselen. De sociale partners willen de beide mogelijkheden, opsparen van dagen of inwisselen voor loon, wettelijk vastleggen. In CAO-overleg kunnen dan afspraken worden gemaakt over de 'waarde' van een ingeleverde vakantiedag of de wijze waarop de opgespaarde dagen kunnen worden opgenomen.

Het SER-advies gaat verder dan eerdere voorstellen van Melkert. De minister wil verschillende spaarregelingen in het leven roepen. Melkert stelt voor om de bovenwettelijke dagen maximaal vijf jaar op te sparen. Voor de twintig wettelijke vakantiedagen zou een kortere maximumperiode van twee jaar moeten gelden. Werkgevers en werknemers willen dit onderscheid niet maken. Ze vrezen dat de flexibiliteit dan afneemt en de administratieve druk stijgt.

De sociale partners willen de spaarperiode van vijf jaar wettelijk vastleggen voor alle vakantiedagen. Verder willen ze de mogelijkheid openhouden om in CAO's een langere periode af te spreken.

Het SER-advies sluit aan bij eerdere suggesties van werkgeversvoorzitter H. Blankert van VNO-NCW. Hij stelde tijdens een PvdA-congres vorig jaar voor alle verlofdagen “in één container te gooien”. Hieruit zou de werknemer, in nauw overleg met de werkgever, een langdurig verlof op kunnen nemen. Ook ATV-dagen en overwerkuren zouden in zo'n spaarsysteem kunnen worden opgenomen.

Deze mogelijkheden worden door de sociale partners besproken in de Stichting van de Arbeid. Die stichting brengt - gelijktijdig met het SER-advies over de vakantiedagen - een advies uit over loopbaanonderbreking. Deze onderbreking zou twee tot zes maanden mogen duren waarbij de verlofganger een uitkering krijgt van 600 gulden per maand.