Kamerlid liet technolease-band wissen

DEN HAAG, 4 FEBR. Het Tweede-Kamerlid H. Vos (PvdA) heeft er persoonlijk voor gezorgd dat geheime bandopnamen uit 1994 zijn gewist die konden aantonen of de Kamer onvolledig is ingelicht over het technolease-contract van Fokker en Rabobank.

De vernietiging van het bewijsmateriaal gebeurde enkele weken nadat premier W. Kok in januari vorig jaar op de hoogte was gesteld van voorlopige conclusies van de Algemene Rekenkamer over de gebrekkige informatievoorziening aan de Tweede Kamer door het kabinet-Lubbers/Kok over de Fokker-technolease.

Ambtenaren van Financiën berekenden in 1994 dat door toepassing van deze constructie de staat 770 miljoen aan belastinginkomsten van Rabobank misliep. In ruil daarvoor werd Fokker met 411 miljoen gulden gesteund. De Rekenkamer heeft “de overtuiging” dat de Tweede Kamer over deze financiële consequenties niet is ingelicht. Diverse Kamerleden en oud-minister De Vries (Sociale Zaken) zijn dezelfde opvatting toegedaan.

Bandopnamen van het vertrouwelijk overleg met de Kamer in juni 1994 - de zogenoemde tl-tapes - blijken begin vorig jaar echter te zijn gewist op gezag van het PvdA-Kamerlid Vos als voorzitter van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken (EZ). “De griffier van de commissie heeft de banden gewist en die handelde in mijn opdracht”, aldus Vos. Volgens het PvdA-Kamerlid, pleitbezorger van de technolease-constructie om Philips en Fokker te redden, liet hij de bandopnamen wissen na goedkeuring van de Kamercommissie EZ en toenmalig Kamervoorzitter Deetman. Deetman en een aantal commissieleden weerspreken dit.

Wel wist Vos in 1995 Deetman en de Kamercommissie EZ ervan te overtuigen geen gehoor te geven aan een verzoek van de Rekenkamer. Deetman schreef daarover namens het presidium tweemaal een afwijzing op principiële gronden. Afgeven van opnamen van vertrouwelijk overleg met het kabinet zou de inhoud van latere geheime vergaderingen tussen parlement en regering kunnen schaden.

Kort nadat de Rekenkamer premier Kok op 19 januari op de hoogte stelde van de voorlopige bevindingen van het Fokker-onderzoek, probeerden enkele commissies uit de Kamer alsnog te bereiken dat de Rekenkamer de banden mocht afluisteren. Onder meer G. Ybema (D66) en J. van Rey (VVD) waren daarvoor.

Pagina 18: Kamer achter Vos' opvattingen

Vos sondeerde daarop de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken, die zich volgens hem achter zijn opvatting schaarde.

Een woordvoerder van de Kamer wijst erop dat iedere Kamercommissie individueel kan besluiten banden te wissen; volgens hem gebeurt dat veelal automatisch. Maar in dit geval bestonden de banden nog en bestrijden leden van de commissie EZ dat tot wissen is besloten.

L. van Dijke (RPF) kan zich “geen consultatie in de commissie EZ herinneren”. G. de Jong (CDA) is “uitermate verbolgen dat de banden zijn vernietigd. Ik had ze wel willen afstaan voor onderzoek”. Ook M. Rabbae (GroenLinks) wijst de lezing van Vos af en wil in een parlementair onderzoek naar technolease ook “de rol die sommige Kamerleden” onderzoeken.

Vanmiddag zou de Tweede Kamer besluiten of de Algemene Rekenkamer om een aanvullend onderzoek wordt gevraagd dan wel dat de Kamer de kwestie zelf gaat onderzoeken.

    • Tom-Jan Meeus
    • Cees Banning