Fiat Eurostat voor ingrepen in budget ten bate van EMU

BRUSSEL, 4 FEBR. Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, heeft gisteren een groot aantal boekhoudkundige maatregelen goedgekeurd waarmee de lidstaten dit jaar hun begrotingstekorten en staatsschuld willen terugbrengen. Het oordeel over een cruciale Italiaanse maatregel werd opgeschort tot eind deze maand.

Dit heeft Eurostat gisteren bekend gemaakt. Dit jaar moeten EU-lidstaten die zich willen kwalificeren voor de Economische en Monetaire Unie, een begrotingstekort aanhouden dat niet hoger is dan 3 procent van het bruto binnenlands produkt. De staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60 procent van het bbp of moet in elk geval in een bevredigend tempo dalen richting 60 procent.

Eurostat maakte bekend dat boekwinsten op de verkoop van goud door centrale banken in mindering mogen worden gebracht op de staatsschuld. Nederland en België verkochten de afgelopen tijd een omvangrijke hoeveelheid goud. De boekwinst mag niet worden gebruikt als lopende inkomsten en dus niet op het begrotingstekort in mindering worden gebracht. Dit laatste werd op de goudmarkt met opluchting ontvangen. Daar heerste de vrees dat omvangrijke goudverkopen om het begrotingstekort mee te verkleinen, de goudprijs dit jaar onder druk zou brengen. Eurostat keurde een Italiaanse maatregelen goed, die rentebaten van leningen aan de PTT contant maakt. Daardoor kan het door Italië voor 1997 geprojecteerde begrotingstekort met 0,26 procent extra kan dalen tot rond 3 procent.

De speciale Euro-belasting, waarmee de Italiaanse regering 0,5 procent van het tekort wil afschaven, nam Eurostat nog niet mee. Deze belasting is omstreden, omdat de regering heeft beloofd het extra geheven bedrag volgend jaar weer aan de burgers te retourneren. Eurostat spreekt zich eind februari pas uit. Onder de andere behandelde begrotingsmaatregelen zijn 'zero-coupon' obligaties. Dat zijn renteloze obligaties, waarbij aan het eind van de looptijd een grotere som geld wordt uitgekeerd dan de geleende som. Zo vermijden staten rentelasten in het huidige begrotingsjaar. Eurostat stelde dat het verschil tussen de geleende som en de te betalen som aan het eind van de looptijd als rentelast mag worden geboekt.

Bij het verkopen en vervolgens terugleasen van overheidsbezit (Groot-Brittannië) mag de verkoopsom ten bate van het begrotingstekort worden geboekt. Een terugkooprecht of -verplichting komt niet ten laste van de staatsschuld. Zogenaamde fungible bonds, schuldtitels waarbij verplichtingen worden uitgesteld, onder meer uitgegeven door Frankrijk, mogen ook.

Bij swaps, het ruilen van renteverplichtingen door een staat met een andere partij hoeft alleen de netto betaalde rente te worden opgenomen als lopende financiële verplichting. Vooral Finland en Oostenrijk zijn hier actief in.

Naast de Italiaanse Euro-belasting heeft Eurostat ook het oordeel over de boeking van de schuld van staatsondernemingen, het al dan niet meewegen van staatsgegarandeerde leningen bij de staatsschuld en de begrotingsstatus van publiek-privaat gefinancierde projecten tot eind deze maand uitgesteld. (AP, Reuter)