Voorstel aan EU-landen; Nederland wil snelle reductie broeikasgassen

DEN HAAG, 3 FEBR. Nederland heeft als voorzitter van de Europese Unie een voorstel op tafel gelegd voor de reductie van klimaatbedreigende broeikasgassen. Het voorstel gaat uit van een afname van de uitstoot in 2010 met 15 procent ten opzichte van 1990 voor de gezamenlijke lidstaten.

Een tussendoel is gesteld op min 10 procent in 2005.

Een woordvoerder van het ministerie van VROM bevestigde vanmorgen dat minister De Boer (VROM) met het plan de Europese impasse wil doorbreken in het klimaatbeleid.

Het ambitieuze voorstel, dat volgens VROM redelijk positief is ontvangen door de andere lidstaten, is vorige week gepresenteerd in een ambtelijke werkgroep in Brussel. Nederland hoopt tijdens de raad van Milieuministers in maart een eerste overeenstemming te bereiken. Daarna moet de discussie volgen over de precieze uitwerking.

De huidige internationale klimaatafspraken voor industrielanden lopen tot 2000 en voorzien in een stabilisatie van de uitstoot van CO2, het belangrijkste broeikasgas, op het niveau van 1990. Nederland wil in eigen land een reductie van 3 procent in 2000. Deze doelstelling staat echter onder grote druk, vooral door de economische groei. Ook elders in Europa worden de doelstellingen niet gehaald.

Tijdens een grote klimaattop van de VN eind dit jaar in de Japanse stad Kyoto moeten afspraken worden gemaakt voor het beleid na de eeuwwisseling. De Boer wil graag dat de VN-lidstaten afspraken maken over een reductie van 1 tot 2 procent per jaar. Het Nederlandse voorstel voor de EU is daarmee in lijn. Als de EU-lidstaten eensgezind optreden kan Europa een leidende rol spelen om grote vervuilers als de VS, Japan en Rusland ook aan te sporen tot vergaande reducties.

Binnen de EU is er echter tot dusver geen overeenstemming. Volgens VROM houdt het jongste onderhandelingsvoorstel rekening met de belangen van de verschillende lidstaten. Duitsland en Denemarken willen vergaande reducties, terwijl enkele zuidelijke landen en Ierland niet zitten te wachten op strenge milieumaatregelen die hun economische groei kunnen frustreren.

De Boer werkt aan een Europese verdeelsleutel om de doelen te kunnen halen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het bestaande klimaatbeleid, de energievoorziening in een land en de economische structuur.

Bovendien moeten er Europese regels komen voor onder meer het bevorderen van duurzame energie en voor het energiegebruik van apparaten en voertuigen. Ook dienen er afspraken te komen om een deel van de verplichtingen te realiseren in Oost-Europese landen, waar veel energiebesparing mogelijk is. Daarvoor zal Nederland voor het eerst in EU-verband behalve aan de milieuministers ook de voorstellen voor reductie van de schadelijke broeikansgassen voorleggen aan de bewindslieden voor Transport, Landbouw, Economische Zaken en Financiën.