BONTEKOE

De historicus prof. P.W. Klein zegt in het interview in de bijlage W&O van 18 januari dat Bontekoe in het verhaal van zijn avontuurlijke reis Japanners en Chinezen afdoet als idioten en wellustelingen en in wezen alleen maar geïnteresseerd was in zichzelf zoals in de passage waar hij uitgebreid beschrijft hoe hij bidt tot God als hij (met zijn schip) de lucht in vliegt.

Hier geeft de schipper naar mijn mening de meest bijzondere ervaring weer van zijn gehele reis. Hij tracht er extra aandacht voor te vragen door, als in een soort scheepsverklaring, te beginnen met: “En ick, Willem Ysbrantsz. Bontekoe, doe ter tijdt schipper” en te vervolgen met o.m. “(...) hadde evenwel (...) mijn volle verstant en bemerckte een licht in mijn herte dat noch met eenige vrolijckheijdt vermengt was (...). In het water leggende kreegh ick sulcke nieuwe couragie gelijck of ick een nieu mensch hadde gheweest.”

Het is nogal niks: de trouwhartige schipper op één rij met getuigen sedert de klassieke oudheid met een 'bijna-doodervaring'.

    • R.E.J. Weber