Kamer bezorgd over kosten van scholen in MBO

DEN HAAG, 12 DEC. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft grote zorgen over de financiële gevolgen van de eigendomsoverdracht van schoolgebouwen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Per 1 juli 1997 krijgen de schoolbesturen hun gebouwen overgedragen in eigendom. Deze operatie wordt geregeld in een wetsontwerp waarover de Kamer gisteren sprak met minister Ritzen (Onderwijs). Ondanks de aarzelingen over de financiële risico's zal een Kamermeerderheid voor het wetsvoorstel stemmen.

De VVD vroeg, mede namens D66, bij motie om een “uitgebreide financiële paragraaf” in het plan van aanpak dat de minister nog moet opstelllen. Ritzen verzette zich tegen de motie en vroeg of deze niet kon worden aangehouden. Volgens de minister is er geen structureel financieel probleem.

De indiener van de motie, Cornielje (VVD), wees op de problemen in het MBO. Volgens een onderzoek van Moret Ernst en Young kampt circa een derde van deze scholen met financiële problemen, en de risico's verbonden aan de huisvestingsoperatie komen daar dan nog bij. Cornielje: “Ik hoop het toch niet mee te maken dat een MBO-school failliet gaat en zijn deuren moet sluiten.”

Van der Vlies (SGP) noemde het niet acceptabel dat er in het MBO wordt bezuinigd op leraren en lessen. Het Kamerlid Reitsma (CDA) bestreed dat de bekostiging van de huisvesting, zoals minister Ritzen die voorstelt, op lange termijn afdoende zou zijn. De scholen hebben hierover een meningsverschil met Ritzen dat nog niet uit de wereld is.

Ritzen kondigde aan dat hij 20 miljoen gulden zal storten in een waarborgfonds. Dat geld is afkomstig uit uitgespaarde investeringen in de sector beroepsonderwijs in 1996.

In februari komt Ritzen met een uitgewerkt plan van aanpak. Dan wordt ook duidelijk hoeveel geld hij wil uittrekken voor een 'knelpuntenpot' voor scholen die het financieel niet redden. Ritzen voert hierover nog overleg met zijn collega Zalm (Financiën). De Kamer stemt volgende week over het wetsvoorstel.