Euthanasie

Euthanasie is de laatste hulp bij ondraaglijk lijden. De arts besluit daartoe op herhaald verzoek van de patiënt, uit menselijke bewogenheid, gestoeld op professionele overwegingen en voldoend aan de eisen van zorgvuldigheid.

Volgens de wet is euthanasie een misdrijf tegen het leven. De dader, arts, is volgens de minister van Justitie verplicht zichzelf aan te geven en het bewijsmateriaal te leveren voor de eigen veroordeling dan wel vrijspraak. Eén op de 500 raakt zo in juridische problemen. Rompslomp noemt NRC HANDELSBLAD (27 november) dat, terwijl de arts als professional en als mens in opspraak komt.

Nederlandse artsen volgen de zorgvuldigheidscriteria, maar sommige weigeren aangifte te doen van euthanasie. Uit jurisprudentie blijkt dat een vrijspraak door de Hoge Raad alsnog gevolgd kan worden door een klacht bij het Medisch Tuchtcollege door de Geneeskundig Inspecteur (zaak Chabot).

Deze procesgang is in strijd met artikel 4 van het 7de protocol van het Europese verdrag tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden: niemand wordt opnieuw berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die staat.

De minister van Justitie, de adviserende ambtenaren en de volksvertegenwoordiging voldoen nog geenszins aan regels van recht en zorgvuldigheid.

Zolang dit niet verandert, zullen sommige artsen een andere weg nemen. Duidelijkere criteria veranderen niets aan de rechtsprocedure.

    • B.G. Bruinsma