Europese burger

In het artikel van drs. M.F. van Hulten 'Europa is toe aan een grote schoonmaak' in NRC HANDELSBLAD van 26 november, somt de auteur een aantal aanbevelingen op die ertoe moeten leiden dat de Europese burger weer voor Europa gewonnen kan worden. Dat deze burger het wat Europa betreft heeft laten afweten vindt mijns inziens de oorzaak in de wijze waarop Europa tot nu toe bestuurd wordt.

De beslissingsmacht waaraan de circa 380 miljoen Euro-burgers onderworpen zijn ligt bij slechts vijftig (!) personen, namelijk de regeringsleiders van de vijftien lidstaten, de vijftien ministers van de EU-ministerraad, plus de twintig EU-commissarissen. Gèèn van deze vijftig personen is rechtstreeks door de EU-burgers gekozen. Alleen de EU-parlementariërs zijn door de burgers gekozen. Maar in werkelijkheid is dit instituut slechts een democratisch 'uithangbord', want dit parlement heeft geen wetgevende bevoegdheid. Zij kan nòch de regeringsleiders nòch ministers controleren en/of tot verantwoording dwingen. Voor de beoordeling van de EU-staatsvorm is dit parlement in feite zonder betekenis.

De EU-burgers kunnen behalve voor het in feite machteloze Europarlement aan geen andere, de EU betreffende, verkiezingen deelnemen en hebben ook geen stemrecht om bijvoorbeeld een EU-commissaris te ontslaan. De EU-ministerraad beslist zelf over nieuwe wetten of de wijziging van bestaande wetten. Zij, de ministerraad, is niet alleen wetgever, maar tevens wetsuitvoerder, zonder dat de 380 miljoen inwoners er ook maar enige zeggenschap over kunnen uitoefenen. Het is maar goed dat de fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer er bij voortduring voor waarschuwt onze nationale bevoegdheden niet al te snel uit handen te geven aan een oligarchische organisatie zoals de Europese Unie tot nu toe is.

De Europese burger voelt klaarblijkelijk beter dan de meeste politici, wat er aan de Europese Unie schort. Indien niet eerst werkelijk democratische hervormingen aangebracht worden in de huidige EU-besturen, zal het Europese kiezersvolk zich steeds afzijdiger opstellen tegenover de Europese Unie.

    • A. Vriens