Akkoord over Europese beleidslijn; Drugsconflict met Frankrijk opgelost

BRUSSEL, 30 NOV. Nederland en Frankrijk hebben gisteren onverwachts overeenstemming bereikt over het drugsbeleid. Daarmee is de weg vrij voor een gemeenschappelijk Europees optreden inzake het drugsbeleid.

De ministers van Justitie van de Europese Unie wisten gisteren in Brussel overeenstemming te bereiken over de ontwerptekst voor dat gemeenschappelijk Europees optreden. Bij dit Frans-Nederlandse compromis zijn de meeste amendementen op de ontwerptekst die minister Sorgdrager (Justitie) 's ochtends had ingediend van tafel verdwenen.

De tekst is precies op de manier aangepast die minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) donderdag al aangaf als mogelijkheid om het hoog opgelopen conflict met Frankrijk op te lossen. Dijkstal sprak toen niet meer over eerder op ambassadeursniveau ingediende amendementen. Hij zei dat de 'strijd tegen drugsverslaving' in de tekst mocht blijven, als maar helder zou worden geformuleerd dat het in Nederland vooral onder Volksgezondheid vallende drugsbeleid hier buiten valt. Franse diplomaten zeiden donderdagavond al daar geen enkele moeite mee te hebben.

Toch presenteerde minister Sorgdrager gistermorgen nog een reeks amendementen. Nederland vroeg onder meer een speciale overweging in verband met het Nederlandse gedoogbeleid aan de tekst toe te voegen. Bovendien was Nederland tegen een verplichting om jaarlijks te rapporteren over de resultaten van de drugsaanpak. Nederland kreeg echter van geen van de veertien andere lidstaten van de Europese Unie steun. De Franse minister van Justitie, Toubon, verklaarde dat die wijzigingsvoorstellen van het gewicht van het gemeenschappelijk Europees optreden grotendeels zouden wegnemen.

Minister Sorgdrager wilde later niet toelichten waarom ze nog met de amendementen was gekomen. Uiteindelijk heeft zij op enkele kleine tekstwijzigingen na alleen kunnen bewerkstelligen dat een overweging die Zweden de ruimte geeft om een strengere drugsaanpak overeind te houden dan de andere lidstaten, zo is aangepast dat er ook uit blijkt dat het Nederlandse gedoogbeleid niet in gevaar komt door de gemeenschappelijke Europese aanpak. In de tekst staat dat de Europese aanpak geen belemmering vormt voor lidstaten om doeltreffender nationale maatregelen te handhaven of te introduceren.

Omdat Nederland uiteindelijk toch heeft ingestemd met de jaarlijkse rapportage over de resultaten van de drugsaanpak kan het erop rekenen dat Frankrijk daar belangstellend naar zal kijken. Minister Toubon herhaalde gisteren nog eens dat het Nederlandse gedoogbeleid schadelijke gevolgen heeft voor andere lidstaten.

    • Ben van der Velden