Losbladige informatie

De gulden verdwijnt, de euro komt. Een breed samengesteld forum bereidt de bevolking hierop voor.

Euro info, van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro. Met de meest gestelde vragen over de euro. Te bestellen via tel. 06 83 92 en (070) 3 42 75 42.

DE EURO WORDT hard, maar de campagne voor de introductie van de toekomstige Europese munt heeft een zachte start. De nationale campagne moet de bevolking voorbereiden op iets waarvan de komst niet zeker is. Pas begin 1998 besluit de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden welke lidstaten mogen meedoen aan de slotfase van de Economische en Monetaire Unie (EMU ). Op grond van definitieve gegevens over het jaar 1997 zal dan worden bekeken welke landen met hun rente, wisselkoers, inflatie, begrotingstekort en staatsschuld voldoen aan de convergentiecriteria van het Verdrag van Maastricht. En dan pas kan de campagne echt hard worden.

Afgemeten aan het aantal symposia en activiteiten met betrekking tot de euro begint Nederland zich wel voor te bereiden. Onlangs gaf president Duisenberg van De Nederlandsche Bank een les over de euro in groep 8 van een lagere school. Financiële instellingen organiseren informatiebijeenkomsten voor hun cliënten en beschikken over speciale 'euro-helpdesks'; ondernemingen beginnen na te denken over de veranderingen die de invoering van een nieuwe munteenheid voor hun financiële administratie met zich mee zal brengen. Studentenclubs en branche-organisaties hebben de euro als discussie-onderwerp ontdekt.

Centraal in de officiële campagne staat het Nationaal Forum voor de introductie van de euro. Dit platform heeft een typisch Nederlandse, brede opzet met de deelname van vakbonden, de Consumentenbond, branche-organisaties van het midden- en kleinbedrijf, verzekeraars, de agrarische sector, werkgeversorganisaties, de effectenbeurs, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën. Deze samenstelling garandeert een breed gedragen steun voor de introductiecampagne.

Het Forum, dat onder voorzitterschap staat van thesaurier-generaal Brouwer van het ministerie van Financiën, heeft zich in september aan het publiek gepresenteerd. Een losbladige map met euro-info, een eurobase diskette, informatiemappen voor particulieren en bedrijven (ook in het Engels), het kwartaalbericht Eurokoers, een eurolijn (06-8392) en een eurosite op Internet (http//www.euro.nl) moeten het Nederlandse publiek voorbereiden op het verdwijnen van de gulden. Ook particuliere banken hebben uitvoerige documentatie beschikbaar, informatienummers en in sommige gevallen websites op Internet.

De meeste informatie is te vinden in de losbladige map euro info van het Nationaal Forum. Dit behandelt de meest gestelde vragen over de euro, zowel op praktisch als op financieel-economisch terrein. Aan de orde komen de achtergrond van de invoering van de euro, de wijze waarop de euro zal worden ingevoerd, contante betalingen met euro, de gevolgen van de euro voor bedrijven, banken en overheden, de achtergronden en betekenis van de Economische en Monetaire Unie (EMU), deelname aan de EMU en ten slotte de positie van Nederland met betrekking tot de EMU en euro.

Op de Internet-site van het Nationaal Forum valt de beschikbaarheid van informatie nogal tegen. Met als strijdkreet 'Gulden verdwijnt voor de euro!' kan in het Nederlands en Engels dezelfde informatie worden opgeroepen als in de map euro info staat. Kennelijk wordt de elektronische informatie niet geactualiseerd. Het archief van vragen van de week is leeg. De agenda van euro-evenementen eveneens. Bij actueel nieuws valt alleen maar het persbericht (7 oktober) van het ministerie van Financiën te vinden waarmee het begin van de euro-campagne is aangekondigd.

Jammer genoeg ontbreken in de euro site elektronische verwijzingen (hyperlinks) naar andere bronnen, officiële documenten, informatie van de Europese Commissie of desnoods naar de websites van Nederlandse banken op Internet. Wat dat betreft staat de euro-site nog in de kinderschoenen.

Overigens bevat Internet veel meer informatie en discussiegroepen over de EMU en euro. De kans bestaat dat belangstellenden uitkomen bij Australische struisvogelfarms of overzichten van de prijzen van struisvogelveren. EMU is namelijk niet alleen de Economische en Monetaire Unie, maar ook een Australische struisvogel.

TIJDSCHEMA

Het tijdschema voor de invoering van de euro ziet er als volgt uit:

Voorjaar 1998. De Europese Raad bepaalt welke lidstaten aan de euro mogen meedoen.

1 juli 1998. De Europese Centrale Bank (ECB) wordt opgericht

1 januari 1999. De koersen van de munten van de deelnemende landen worden aan elkaar gekoppeld en krijgen een vaste omwisselingskoers ten opzichte van de euro. De centrale banken bundelen hun officiële reserves en de ECB neemt het monetaire beleid over. Leningen op de geldmarkt en kapitaalmarkt gaan in euro's, overheden financieren hun staatsleningen in euro's. Inwerkingtreding van een nieuw Europees Monetair Stelsel voor de wisselkoersverhoudingen met de lidstaten die (nog) niet deelnemen aan de euro.

1 januari 2002. Bankbiljetten en munten van de euro komen in omloop.

1 juli 2002. Nationale bankbiljetten en munten verliezen hun geldigheid, uitsluitend euro's gelden als betaalmiddel.

    • Roel Janssen