Zwart Beraad Bijlmer verlaat overleg

AMSTERDAM, 23 NOV. Het zogeheten Zwart Beraad in Amsterdam Zuidoost is uit het overleg gestapt van de stuurgroep sociaal-economische vernieuwing. Aanleiding: er kon geen overeenstemming worden bereikt over de selectieprocedure voor vier ambtelijke functies in dit stadsdeel. In de stuurgroep zitten naast leden van het dagelijks bestuur van Zuidoost ook de wethouders Van der Aa (Minderheden) en Stadig (Volkshuisvesting).

In het Zwart Beraad, dat begin dit jaar is opgericht, hebben zich allochtone raadsleden uit diverse partijen verenigd die zich niet kunnen vinden in de manier waarop hun 'witte' collega's politiek bedrijven. De 'zwarte' raadsleden vinden dat zijzelf en hun achterban te weinig worden gekend in besluiten die hen raken. De verschillen van inzicht bleken begin dit jaar bij de besprekingen over de zogeheten Urbangelden - 20 miljoen gulden om achterstanden in de Bijlmermeer weg te werken. De zwarte bevolking vond dat zij onvoldoende gehoord werd over de besteding van deze gelden.

Om de betrokkenheid van de zwarte gemeenschap bij de politiek te vergroten, wil het Zwart Beraad zelf kandidaten voorstellen voor de functie van adjunct-stadsdeelsecretaris, directeur projectbureau vernieuwing Bijlmermeer en van sectorhoofd maatschappelijke ontwikkeling in het stadsdeel. De functies zouden moeten worden vervuld tot de stadsdeelraadverkiezingen van 1998, aldus E. Sinester van het Zwart Beraad.

Het stadsdeelbestuur en wethouder Van der Aa stellen zich daarentegen op het standpunt dat de functies open staan voor iedereen. Wanneer sollicitanten voldoen aan de gestelde eisen en over een multi-etnisch bewustzijn beschikken, kunnen zij tot de selectieprocedure worden toegelaten. Mochten geen geschikte allochtone kandidaten worden gevonden, dan kunnen ook niet-allochtonen meedingen naar een van de ambtelijke functies, aldus een woordvoerder van Van der Aa. Hij wees erop dat Van der Aa wel degelijk de participatie van zwarte bewoners in Zuidoost wil vergroten maar voor hen geen aparte sollicitatieprocedure in het leven wil roepen. Het stadsdeel laat zich bij het vinden van geschikte allochtone kandidaten bijstaan door een bureau dat is gespecialiseerd in multi-etnisch management.

Volgens Sinester stonden stadsdeelbestuur en Van der Aa aanvankelijk positief tegenover het idee om het Zwart Beraad zelf kandidaten naar voren te laten schuiven. Maar al snel bleek dat van die positieve houding weinig meer over was. “Tijdens de stuurgroepvergadering van afgelopen donderdag zijn geen argumenten aangevoerd om het aanvankelijk positief ontvangen voorstel van het Zwart Beraad niet uit te voeren. Er werd slechts gewezen op formele procedures”, aldus Sinester.