CDA

Het CDA te Apeldoorn gaat op initiatief van de plaatselijke vice-voorzitter R.P. 't Hart nieuwe leden ronselen door hun een kortingspas aan te bieden (NRC HANDELSBLAD, 14 november).

Landelijk CDA-voorzitter Helgers heeft zijn fiat hiervoor gegeven. Daarmee hebben 't Hart en Helgers het CDA verkwanseld. Immers, een politieke partij bestaat uit mensen die hun politieke opvattingen willen verwezenlijken, binnen de daartoe via staats- en bestuursrecht gecreëerde ruimte. Politieke ideologie ligt aan zo'n partij ten grondslag; tegenwoordig soms ook gewoon pragmatisme. Het CDA laat zich er echter op voorstaan een partij op ideologische grondslag te zijn, en wat mij betreft moet dat voorlopig zo blijven.

Dat hier sprake is van verkwanselen van het CDA wordt temeer duidelijk wanneer we lezen dat het in Apeldoorn niet zozeer gaat om het vergroten van het ledental, maar dat de kortingkaarten-actie vooral is ingegeven door de krappe financiële situatie bij de Apeldoornse afdeling. Deze actie bergt het risico in zich dat een volgende stap is dat kiezers individueel worden beloond voor hun stem bij verkiezingen. De mededeling dat de korting vooral bedoeld is voor duurdere aankopen zoals auto's, maakt het door het CDA als kernbegrip beleden rentmeesterschap tot een farce.

Met hun actie beschamen 't Hart en Helgers de integriteit van mensen die om politiek-ideologische redenen lid van het CDAzijn. Hun actie om het ledental te vergroten zal leiden tot verlies van juist die leden die een politieke partij hard nodig heeft.

    • Daan Baart