Antillen-connectie

Met verbazing heb ik kennis genomen van uw redactioneel commentaar 'De Antillen-connectie' (19 november).

Het commentaar bevat elementen die niet alleen geen recht doen aan de inspanningen van de Antilliaanse regering om inhoud te geven aan de eigen verantwoordelijkheid, maar ook niet overeenkomen met de bevindingen van de Nederlandse fractievoorzitters, waarop nota bene in dezelfde editie van uw krant wordt ingegaan in het artikel 'Begrip voor de Antillen, verontrusting over Aruba'.

U schetst met heftige pennenstreken een beeld van de Antillen als door geiten kaalgevreten eilanden, waar “gerommeld” wordt met de besteding van de hulp voor wederopbouw van Sint Maarten, de eilandsfinanciën “volstrekt zijn ontaard” en een “goedwillende maar tamelijk machteloze” regering aan de macht is.

De bovenbedoelde pennenstreken waarmee u een beeld van de Antillen schetst, getuigen van een zeer oppervlakkige kennis van zaken. Dat er 'gerommeld' zou worden met de hulp voor de wederopbouw van Sint Maarten is volstrekt bezijden de waarheid. Integendeel: de wederopbouw wordt uiterst serieus aangepakt met instemming en goedkeuring van de door Nederland aangestelde wederopbouwcoördinator, de heer J.C.J. (Han) Lammers, tot voor kort commissaris der koningin in Flevoland. De enige dissonant is dat men op Sint Maarten teleurgesteld is over de vertragingen in de wederopbouw, die naar hun mening veroorzaakt worden door de Haagse bureaucratie.

Dat de Antillen te maken hebben met een financieel-economische problematiek, die verergerd werd door de orkaanramp van september vorig jaar, is juist. Onjuist is echter dat de Antilliaanse regering “tamelijk machteloos” zou zijn of dat het “in de stroperigheid van de Antillen” niet zou opschieten met het IMF-programma, zoals u stelt.

Sinds de presentatie in augustus 1995 van het 'Structureel Aanpassings Programma' is er op de Antillen een indrukwekkend pakket maatregelen genomen teneinde te komen tot gezondmaking van de overheidsfinanciën.

De Antilliaanse regering weet zich bij haar aanpak van de financieel-economische problematiek gesteund door de Nederlandse regering, een steun die ook ondervonden wordt bij trajecten die hier niet aan de orde zijn, zoals de uitvoering van een sociaal urgentieproramma, de inspanningen ter bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit, de invoering van een uitgebreid pakket wetgeving ter bestrijding van witwassen van gelden, de invoering van een kustwacht, enz.

Aan het begin van het bezoek van de Nederlandse fractieleiders heeft volgens uw krant Kamervoorzitter Deetman gezegd dat het doel van de reis was “om te luisteren als broeders binnen het Koninkrijk”. De Antilliaanse Statenvoorzitter voegde daar - wederom volgens uw krant - aan toe “Stop shooting, start listening”. Ik meen in alle bescheidenheid dat zowel de Antillen als Nederland er baat bij zouden hebben als ook in de media minder snel in het wildeweg geschoten wordt. Per slot van rekening dienen partners in een Koninkrijk - zoals dat voor partners in welke relatie dan ook geldt - op een open en eerlijke wijze met elkaar om te gaan.

    • Drs. C.P. de Haseth