Huurwaardeforfait

In de discussie over de hoogte van het huurwaardeforfait, alsmede de waarde waarover dit moet worden geheven, ontbreekt steeds het uitgangspunt.

Het huurwaardeforfait werd in de zestiger jaren ingevoerd als belastingvereenvoudiging. Het forfait werd de 'resultante' uitgaande van de economische huurwaarde minus afschrijving (destijds twee procent van de herbouwwaarde), onderhoud (zowel groot als klein, waaronder tuinonderhoud) en vaste lasten, respectievelijk belastingen. De kosten van financiering van het huis werden bewust buiten de berekening van het forfait gehouden.

Het is duidelijk dat de waarde van het onroerend goed in guldens is gestegen en meer dan de geldontwaarding (inflatie), maar dat betekent zeker niet dat de economische huurwaarde in gelijke mate is gestegen. Het vorige kabinet ging het huurwaardeforfait 'bekijken', waardoor dit 'forfait' een eigen leven ging leiden. Hieruit resulteerde een oneigenlijke belastingverhoging. Men pretendeerde dat de 'resultante' voor de huiseigenaar was gestegen en daarom werd het forfait verhoogd, waarbij vergeten werd dat de kosten van onderhoud en vaste lasten proportioneel meer stegen dan de inflatie.

De economische huurwaarde wordt niet alleen bepaald door de waarde van het onroerend goed, maar ten eerste door vraag en aanbod, en ten tweede vooral door de beperkingen die aan de hoogte van de huur gesteld worden. Dit brengt met zich mede dat de economische huurwaarde van een kostbaar huis, uitgedrukt in procenten van de waarde relatief laag zal zijn, terwijl economische huurwaarde van een eenvoudig klein huis in procenten van de waarde hoger kan liggen. Het voorstel van PvdA en D66 om een lager forfait vast te stellen voor goedkope woningen is dan ook absurd.

Ik durf te stellen dat het huurwaardeforfait - als percentage over de waarde van het onroerend goed berekend - als 'resultante' dan ook niet verhoogd, maar verlaagd dient te worden en zeker beneden de 1,25 procent zou komen te liggen, indien men deze 'resultante' objectief en grondig opnieuw zou berekenen.

    • J.A. Unger