Nota minister Zalm: 'Geen vaste norm tekorten EMU-landen'

DEN HAAG, 20 NOV. Het kabinet vindt dat de deelnemers aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) zich niet hoeven vast te leggen op een vaste norm voor het financieringstekort.

Dat blijkt uit een nota die minister Zalm (Financiën) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met dit standpunt neemt het kabinet afstand van Duitsland dat wel een objectieve grens wil opleggen aan de landen van de muntunie. De Duitse minister van Financiën, Waigel, denk daarbij aan een EMU-norm van één procent van het bruto binnenlands produkt.

De nota dient als voorbereiding voor de komende Europese Top in Dublin in december. De lidstaten proberen daar overeenstemming te bereiken over de begrotingsdiscipline in de lidstaten.

Duitsland wil koste wat het kost vermijden dat er straks in de EMU moet worden onderhandeld over lidstaten die de tekortnorm overschrijden, en wil de definitie van een diepe recessie vangen in concrete, controleerbare cijfers. Zo'n benadering is te rigide, vinden alle andere lidstaten.

In het voorgenomen stabiliteitspact zullen EMU-deelnemers zich vastleggen om hun begroting vrijwel in balans te houden. Als zij dat niet doen, en het tekort de drie procent van het bruto binnenlands produkt overstijgt, volgt een systeem van sancties, dat uiteindelijk kan leiden tot een boete van ten hoogste 0,5 procent van het bbp. Inzet van het meningsverschil is de definitie van de “uitzonderlijke en tijdelijke” omstandigheden waaronder het lidstaten, die deelnemen aan de EMU, toch zal zijn toegestaan om een begrotingstekort van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands produkt te hebben. Dat kunnen onvoorziene omstandigheden zijn, zoals natuurrampen, of een diepe economische recessie.

De concrete invulling van een stabiliteitspact zou in Dublin genomen moeten worden, waar het Ierse voorzitterschap van de EU wordt afgesloten. Als het in december niet lukt, dan zal Nederland, dat de eerste helft van volgend jaar voorzitter is, het pact op zijn bord krijgen. Als het dan ook niet lukt heeft Duitsland al gedreigd dat er pas in de loop van 1998, als de deelnemers aan de EMU bekend zijn, onderlinge stabiliteitspacten zullen worden gesloten binnen de groep van deelnemers.