Kritiek van fondsen op verdeling zorggeld

HOUTEN, 16 NOV. De ziekenfondsen hebben forse kritiek op de wijze waarop minister Borst (Volksgezondheid) het geld voor gezondheidszorg wil verdelen. De ziekenfondsen hebben aangekondigd beroep te zullen aantekenen bij de Raad van State als Borst vasthoudt aan haar beleid.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de circa twintig ziekenfondsen in Nederland vanaf 1998 niet meer worden gecompenseerd als ze hun budget overschrijden. Ze worden zelf verantwoordelijk voor de kostenbeheersing. Het is de bedoeling dat de ziekenfondsen daardoor kritischer zorg gaan kopen en zodoende de premies kunnen verlagen. Ze zullen op basis van een verdeelsleutel geld ontvangen uit de algemene kas. Daarbij zal rekening worden gehouden met aantal en soort verzekerden.

Zorgverzekeraars Nederland, het overkoepelende orgaan van de fondsen, is op zich niet tegen het dragen van meer risico, maar de verdeelsleutel die Borst hanteert om 22 miljard gulden voor zorg over de fondsen te verdelen is volgens hem “onacceptabel”. Het is de bedoeling dat geld wordt overgeheveld van inefficiënt werkende naar wèl efficiënt werkende ziekenfondsen, maar volgens de verzekeraars zijn er onvoldoende gronden om aan te nemen dat dat daadwerkelijk gebeurt. “Het model heeft veel weg van een loterij. De kans bestaat dat fondsen die efficiënt werken worden gestraft en fondsen die inefficiënt beleid voeren er geld bij krijgen”, aldus N. de Jong, directeur van Zorgverzekeraars Nederland.

De verzekeraars hebben er tijdens een gesprek eind oktober bij Borst op aangedrongen om in 1997 voorlopig “een pas op de plaats te maken” totdat een beter model voor de verdeling van het geld is gevonden. De minister heeft echter te kennen gegeven vast te houden aan het traject om de percentages voor de compensatie achteraf in drie stappen terug te brengen tot nul.

Zorgverzekeraars Nederland heeft een onafhankelijke commissie ingeschakeld om de verdeling van het geld over de fondsen te toetsen. De commissie zal onder leiding staan van E. Brouwer, voormalig algemeen secretaris van de Ziekenfondsraad. Volgens De Jong moeten ziekenfondsen net als directeuren van bedrijven beloond worden voor efficiency. “Vorig jaar heeft Borst de eerste stap gezet om de fondsen meer risico te laten dragen. Maar we moeten ons afvragen of de gekozen lijn wel goed is.”

    • Koen Greven