Kabinet solt met de bejaarden

Het klinkt zo sympathiek: een groep minder draagkrachtige bejaarden wordt op 1 januari 1997 per wet overgeheveld van de particuliere verzekering naar het ziekenfonds. De maatregel geldt als reparatie van de Wet-Van Otterloo van enkele jaren terug. Het parlement moet nog beslissen, maar minister Borst gaat er van uit dat er geen problemen zullen zijn. De mediacampagne is al gestart. Ik heb echter nog niemand in Den Haag horen vragen of de maatregel wel past in consequent gevoerd beleid.

Bij haar aantreden heeft deze minister gezegd het ziektekostenstelsel slechts met kleine stapjes te willen veranderen. Er is nu sprake van een overheveling van ruim 1 miljard (!) aan kosten van de particuliere sector naar de ziekenfondssfeer. Een klein stapje? Vierhonderdduizend mensen onderbrengen in een ander deel van het verzekeringsstelsel: een mineure wijziging? Geldt die kwalificatie ook voor een stijging van de collectieve lasten met - als ik afga op de berekeningen van Zorgverzekeraars Nederland - wellicht wel vierhonderd miljoen? Vierhonderd miljoen!

Voorheen verdwenen maatregelen met een veel geringer verhogend effect op de collectieve lasten zonder meer in een la. Is die la terwille van de sympathie van een mogelijk interessante kiezersgroep nu plotseling dichtgeschoven? Ik vraag mij ook af wat de reactie in Den Haag zal zijn als andere groepen met een gering inkomen aan de deur van de Tweede Kamer komen aankloppen. Weer van die 'kleine stapjes'? Of blijft de sympathie steken bij de bejaarden?

De minister heeft verder aangekondigd per 1 januari 1998 voor bejaarden in plaats van de loongrens een inkomensgrens te stellen. Een flinke stap richting volksverzekering, dunkt mij. En dat terwijl de minister bij haar aantreden nadrukkelijk het huidige stelsel als gegeven beschouwde. Een principiële verandering, of vindt het kabinet dit een klein punt?

Ook heeft het kabinet gekozen voor de lijn dat ziekenfondsverzekerden in het ziekenfonds mogen blijven ook als zij een groot vermogen hebben. De regeling die binnenkort ingaat, geldt slechts voor nieuwe gevallen. Voor particulier verzekerden met een inkomen onder de inkomensgrens geldt echter wel de verplichting naar het ziekenfonds over te gaan. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Tot slot is een gevolg van de maatregel een forse inkomensderving voor de huisartsen in ons land. In enkele jaren tijd moet die beroepsgroep zo'n 35 miljoen inleveren. Vormden de huisartsen niet de beroepsgroep die de minister wilde motiveren omdat ze het kabinetsbeleid voor de gezondheidszorg zo goed tot uitvoering konden brengen?

Vragen. Veel vragen. Ze hadden door de politiek aan het kabinet gesteld moeten worden. Nu dat niet zo is, ben ik zo vrij ze zelf naar voren te brengen.

    • Chr.R.J. Laffrée