PvdA: stijging lokale lasten compenseren

DEN HAAG, 14 NOV. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil de stijging van de lokale lasten compenseren via een extra bijdrage van het rijk aan het Gemeentefonds. De burger moet gecompenseerd worden voor de lastenverzwaring die een gevolg is van het overhevelen van taken van het rijk naar de gemeenten.

Dat zei het Tweede Kamerlid Noorman-den Uyl (PvdA) vanmorgen in de Tweede Kamer tijdens een debat over de lokale lasten.

“Een extra dotatie aan het gemeentefonds spreekt mij aan”, zei D66-woordvoerder Hoekema in een reactie. Zijn VVD-collega Remkes staat sceptisch tegenover het voorstel van de coalitiegenoot. Volgens Remkes verzuimt de PvdA “keer op keer” om aan te geven hoe het plan wordt gefinancierd. “Het aangeven van de financiering lukte niet bij de algemene beschouwingen. Het lukte ook niet bij het debat over de begroting van Binnenlandse Zaken. De PvdA-fractie presenteert een luchtballon, want als het onderwep van de financiering ter sprake komt, geven ze niet thuis”, aldus Remkes. De Tweede Kamer debatteerde naar aanleiding van de nota 'Lokale lastendruk' die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. In deze nota wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de lokale lasten. De afgelopen jaren zijn deze lasten met name gestegen door forse verhogingen van de lokale milieuheffingen. De opbrengst van de gemeentelijke heffingen is gestegen van 5,4 miljard gulden in 1990 tot 9,2 miljard gulden in 1996. Ruim tachtig procent van de gemeenten heeft een lastendruk tussen de 700 en 1100 gulden per jaar per woonruimte. Dat is ongeveer 2,5 procent van het modaal besteedbaar inkomen.

De uitbreiding van de milieuregelgeving heeft tot kosten geleid voor gemeenten die zij via lokale heffingen voornamelijk op burgers en bedrijven verhalen. Zo stegen de rioolrechten met gemiddeld 12,7 procent per jaar en de afvalstoffenheffing met 17,6 procent. Volgens de PvdA-fractie moet het kabinet deze stijging compenseren. De gemeentelijke belastingdruk heeft een sterk degressief karakter, waardoor de grote groep van de laagstbetaalden onevenredig zwaar worden belast. “Het kabinet wordt uitgenodigd een storting te doen in het Gemeentefonds zodat de gemeenten deze lastenverzwaring niet door hoeven te berekenen aan de burgers”, aldus Noorman-Den Uyl.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de milieuheffingen in de toekomst geen extra lastenverzwaring met zich mee mogen brengen. De CDA-fractie pleitte tijdens het debat voor een jaarlijkse rapportage waarin de financiële gevolgen voor de burger van het overhevelen van taken van rijk naar gemeenten in kaart wordt gebracht. Volgens het Kamerlid Van der Hoeven “tast de Kamer nu in het duister naar de financiële consequenties van decentralisatie”. In de nota 'Lokale Lastendruk' concludeert het kabinet dat de inkomensverdeling wordt gefrustreerd door lokale politici. Stijgende lokale lasten hebben direct invloed op de koopkracht van burgers. Het kabinet-Kok wil meer greep krijgen op de gemeentelijke belastingen en heffingen. Ook moeten de verschillen tussen de gemeenten onderling kleiner worden. Het kabinet vindt dat burgers meer mogelijkheden moeten hebben om hun afdrachten te beïnvloeden.

Het kabinet herhaalde vanmorgen de toezegging dat op korte termijn een nota wordt gepubliceerd over de lokale lasten voor bedrijven.