Kasreserve nihil door geldvraag agent

AMSTERDAM, 13 NOV.Aan de in de laatste weken van oktober opgetreden stijging van de geldmarkttarieven is voorlopig een einde gekomen. De driemaands interbancaire rente, de 'benchmark' van de geldmarkt, noteert thans 3,0 procent, tegen een hoogste stand van 3,01 procent op de laatste dag van oktober.

Onder invloed van de wat ruimere verhoudingen op de geldmarkt vertoonde het éénmaands tarief in dezelfde periode een beduidend sterkere daling met per saldo 8 basispunten (honderdste procentpunten) tot 2,89 procent. Hiertegenover steekt de daling van de tweemaands interbancaire rente met 2 basispunten wat schril af. Ter verklaring hiervoor kan worden gewezen op het gebruikelijke einde-jaars effect in de geldmarkttarieven. Dit effect stoelt op de extra vraag naar middelen voor de jaarultimo van met name grote bedrijven (inclusief financiële instellingen). Zij beogen hiermee hun balanstotaal c.q. hun kaspositie 'op te poetsen'. Daar het om middelen gaat tot op of net over de jaarultimo, verschuift de vraag met het verlopen van de tijd naar de kortere termijnen. Begin december valt daarom een relatief hoge éénmaands rente te verwachten.

In de Weekstaat, de verkorte balans van DNB, valt vooral de omvang van de kasreserve op. Deze werd afgelopen donderdag, voor een periode van 15 dagen, opnieuw vastgesteld op nul. Daarmee is dit instrument in totaal al drie weken niet nodig om liquiditeiten te absorberen. De tegenhanger van deze lage kasreserve is opvallend genoeg niet zozeer de toename van NBC's (Nederlandsche Bank Certificaten), maar van DTC's (Dutch Treasury Certificates). Nader toegelicht: De Nederlandsche bank geeft al sinds enige jaren NBC's uit om zodoende de omvang van de kasreserve te kunnen terugbrengen. Deze kasreserve had een (te) grote omvang aangenomen, nadat omvangrijke steuninterventies in 1992 en 1993 een enorm geldmarktoverschot dreigden te creëren. Thans vinden er echter geen spectaculaire ontwikkelingen plaats op NBC-gebied. Eind oktober zijn er per saldo zelfs NBC's afgelost. De krapte op de geldmarkt moet dan ook veeleer worden toegeschreven aan de activiteiten van de Agent van Financiën. De afgelopen weken zijn er voor relatief forse bedragen DTC's uitgegeven, waarmee de Agent korte middelen aantrekt ter financiering van overheidsuitgaven. Ook de afgelopen week is weer op DTC's gestort. Deze storting heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de toename van het schatkistsaldo met 3,1 miljard gulden. Tegenover deze verkrapping stelde DNB een 2,3 miljard gulden hogere speciale belening vast. Te zamen met enkele geringe mutaties in de overige posten, resulteerde dit in een toename van de post Voorschotten in rekening courant met 717 miljoen gulden.

Bron: Economisch Bureau ING