Ex-CTSV'er in beroep tegen 'te laag' wachtgeld

DEN HAAG, 13 NOV. Oud-Kamerlid Van Otterloo (PvdA) vindt dat het CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen) hem te weinig wachtgeld toekent en gaat in beroep. Van Otterloo spande eerder al een procedure bij de rechtbank in Den Haag aan omdat hij meent recht te hebben op extra salaris.

“De wijze waarop het CTSV-bestuur de regels heeft toegepast leidt ertoe dat het mij nauwelijks wachtgeld toekent”, aldus Van Otterloo. De huidige voorzitter van het CTSV, A. Geurtsen (VVD), meent echter dat hij Van Otterloo het wachtgeld heeft toegekend “waar hij recht op heeft.” Om hoeveel geld het gaat wil Geurtsen niet zeggen.

Van Otterloo tekent bezwaar aan tegen het besluit van het CTSV hem “nauwelijks” wachtgeld toe te kennen. “Een kort geding is de volgende stap. Maar daar kan ik nu nog niet op vooruitlopen, want je kunt nooit uitsluiten dat het CTSV-bestuur alsnog met een redelijke uitspraak komt.”

Van Otterloo werd afgelopen april samen met D. van Leeuwen (voormalig partij-voorzitter van de VVD) en M. van Rooijen (eerder CDA-staatssecretaris van Financiën) door de toenmalig staatssecretaris van sociale zaken Linschoten na een hoog oplopend conflict ontslagen als bestuurder van het CTSV, het orgaan dat toezicht houdt op 90 miljard gulden per jaar aan sociale uitkeringen.

Wel worden de salarissen van de oud-bestuursleden tot het einde van hun geplande bestuursperiode doorbetaald. Omdat de lengte van de eerste bestuursperiode voor alle drie verschillend is (in verband met continuïteit van het bestuur) loopt hun salaris ook uiteen. Van Otterloo krijgt (250.000 gulden per jaar) doorbetaald tot het einde van dit jaar. Van Leeuwen (300.000 gulden per jaar) tot eind volgend jaar en Van Rooijen (250.000 gulden per jaar) tot eind van deze eeuw.

Van Leeuwen en Van Otterloo menen dat zij, net zoals dat eerder dit jaar is gebeurd met Van Rooijen, recht hebben op doorbetaling voor ook hun tweede termijn (van vier jaar). Van Leeuwen heeft in september een rechtzaak aangespannen bij de ambtenarenrechter in Den Haag. Ze claimt 1,2 miljoen gulden extra salaris. Ook Van Otterloo heeft in dit verband een juridische procedure aangespannen. Hij laat de voortgang van deze rechtszaak echter afhangen van de uitkomst van het conflict rond zijn wachtgeld.

Het huidige interim-bestuur van het CTSV, dat afgelopen voorjaar de plaats innam van Van Otterloo en zijn mede-bestuursleden, bevestigt dat er een verschil van mening bestaat tussen Van Otterloo en het CTSV over de toekenning van het wachtgeld. Allereerst over de vraag welk wachtgeldbesluit moet worden toegepast. CTSV-voorzitter Geurtsen heeft besloten dat Van Otterloo onder het Rijks Wachtgeld Besluit valt. Van Otterloo zèlf vindt dat de aanmerkelijk gunstigere wachtgeldregeling van het CTSV voor hem van toepassing is, aldus Geurtsen.

Tweede meningsverschil betreft de vraag wanneer het wachtgeld moet ingaan. Volgens het besluit van het CTSV op het moment van ontslag, april jongstleden. Volgens Van Otterloo op het moment dat het salaris afloopt, januari volgend jaar. “Een volstrekt onjuiste stelling”, meent Geurtsen. In augustus bepaalde een geschillencommissie van het ministerie van sociale zaken dat de staatssecretaris het ontslagen CTSV-bestuur geen wachtgeld had mogen weigeren, omdat dit een zaak is voor het zittende CTSV-bestuur.

Gevraagd of Geurtsen er geen moeite mee heeft te moeten oordelen over het wachtgeld van zijn eigen voorgangers, antwoordt de interim-voorzitter: “Het kan natuurlijk voor betrokkenen zuur uitvallen. Maar ik pas gewoon de regels toe, dat zou ik ook doen als het mijn broer betreft.”

De advocaat van oud-CTSV-voorzitter Van Leeuwen liet weten de uitkomst van de strijd rond Van Otterloo's wachtgeld af te wachten alvorens een besluit te nemen over eventuele stappen om een wachtgeldregeling voor zijn eigen cliënt binnen te halen. De ondernemingsraad van het CTSV, die destijds soms op voet van oorlog leefde met het inmiddels ontslagen bestuur, liet afgelopen maand weten zich zorgen te maken over de mogelijke financiële gevolgen van de afvloeiingsregelingen voor de oud-bestuursleden. De raad wil dat de kosten voor het oude bestuur voortaan apart worden opgenomen in de CTSV-begroting.

Staatssecretaris De Grave heeft de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe bestuursleden van het CTSV, die binnenkort zullen worden benoemd als opvolgers van interim-bestuurders Geurtsen en Etty, niet hoeven te rekenen op zulke hoge salarissen als hun voorgangers, noch op gouden handdrukken.

    • Geert van Asbeck