'Verklaring van Rome'

De tekst van de verklaring en het actieplan van de Wereldvoedseltop is al goedgekeurd, zodat de deelnemers zich in hun toespraken en gesprekken kunnen concentreren op de uitwerking. Hieronder enkele passages uit de 'Verklaring van Rome over Wereldvoedselzekerheid'.

1. Wij (...) herbevestigen het recht van iedereen om toegang te hebben tot veilig en voedzaam voedsel, in overeenstemming met het recht op voldoende voedsel en het fundamentele recht van iedereen om vrij te zijn van honger.

2. Wij spreken onze politieke wil en gezamenlijke en nationale inspanning uit voor het bereiken van voedselzekerheid voor iedereen en voor een aanhoudend streven om honger in alle landen uit te roeien, met een direct oog op het terugbrengen van het aantal ondervoede mensen tot de helft van het huidige niveau niet later dan in 2015. (...)

4. Wij herbevestigen dat een vreedzame, stabiele en mogelijkheden scheppende politieke, sociale en economische omgeving de essentiële fundering is die staten in staat zal stellen om voldoende prioriteit te geven aan voedselzekerheid en uitroeiing van armoede. Democratie, bevordering en bescherming van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden, waaronder het recht op ontwikkeling, en de volledige en gelijkwaardige deelname van mannen en vrouwen zijn essentieel om duurzame voedselzekerheid voor iedereen te bereiken.

5. Armoede is een hoofdoorzaak van voedselonzekerheid en duurzame vooruitgang in het uitroeien van armoede is essentieel om toegang tot voedsel te verbeteren. Conflicten, terrorisme, corruptie en achteruitgang van het milieu dragen ook in belangrijke mate bij aan voedselonzekerheid. Er moet toenemende voedselproduktie worden gerealiseerd, met inbegrip van het hoofdvoedsel. Dit moet gebeuren binnen het raamwerk van duurzaam beheer van natuurlijke bronnen, eliminatie van niet-duurzame patronen van consumptie en produktie, vooral in de geïndustrialiseerde landen, en vroege stabilisatie van de wereldbevolking. (...) Revitalisering van plattelandsgebieden moet ook een prioriteit zijn om sociale stabiliteit te vergroten en de buitensporige mate van migratie van platteland naar stad waar veel landen mee worden geconfronteerd, te helpen redresseren.

6. (...) Het bereiken van voedselzekerheid is een complexe taak waarvoor de primaire verantwoordelijkheid ligt bij individuele regeringen. (...)

7. Voedsel moet niet worden gebruikt als een instrument voor politieke en economische druk. (...)

8. (...) Wij zijn het erover eens dat handel een sleutelelement is om voedselzekerheid te bereiken. Wij spreken af om een handelsbeleid voor voedsel en in het algemeen na te streven dat onze producenten en consumenten zal aanmoedigen om de beschikbare hulpbronnen op een economische gezonde en duurzame manier te gebruiken. (...) Wij zijn ons bewust van de noodzaak van urgente actie om ziektes, droogte en de achteruitgang van natuurlijke bronnen te bestrijden. (...)