Uitvoering WW en WAO ruim half miljard duurder

DEN HAAG, 8 NOV. De overheid jaagt met nieuwe wet- en regelgeving de uitvoeringskosten van de sociale verzekeringen omhoog. Zo stegen de uitvoeringskosten van de WAO en de WW sinds 1990 in totaal met bijna een miljard gulden. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage uitvoeringskosten 1990-1996 van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV).

Hoewel het aantal werknemers met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid de afgelopen jaren is afgenomen stegen de uitvoeringskosten die de uitvoeringsorganen Bouw, Detam, BVG, GUO en GAK in de periode 1990-1996 voor de AAW en WAO maakten met 557 miljoen gulden. Bij de WW namen de uitvoeringskosten in de betreffende periode met 356 miljoen gulden toe. Dit laatste is verklaarbaar, omdat het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering is toegenomen. Ook per WW-uitkering echter stijgen de kosten van uitvoeringsverzorging, controle en begeleiding. Werd er per WW'er in 1991 nog 965 gulden aan kosten gemaakt, in 1994 was dat toegenomen tot 1.153 gulden.

Behalve door nieuwe wetgeving stijgen de kosten ook als gevolg van een steeds intensiever handhavingsbeleid, zo merkt het CTSV in haar rapportage op. Het gaat hier om verificaties, controle en fraudebestrijding. Met name van buiten af (politiek, ministerie van Sociale Zaken) is volgens het controle-orgaan voor de sociale verzekeringen aangedrongen op deze intensivering.

De uitvoeringskosten van de Ziektewet zijn conform de prognose van het kabinet bijna gehalveerd. Gaven de bedrijfsverenigingen Bouw, Detam, BVG, GUO en GAK in 1990 nog 737 miljoen gulden uit aan uitvoeringskosten Ziektewet, in 1996 dalen deze kosten tot 470 miljoen gulden. Dit wordt toegeschreven aan de wijziging van de wet. Sinds 1 maart dragen werkgevers het risico van ziekte van hun personeel. Daarmee is voor veel werknemers de claim-beoordeling voor de Ziektewet door de bedrijfsverenigingen komen te vervallen.

De invoering van allerlei wetten, die ten doel hadden het aantal uitkeringsgerechtigden terug te dringen, zijn volgens het CTSV gepaard gegaan met “vele honderden miljoenen guldens” aan extra uitvoeringskosten. Het controle-orgaan noemt onder meer de invoering van de wet Terugdringing Ziekteverzuim en Arbeidsomstandighedenwet (TZ/Arbo) uit 1994 en de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheids regelingen (TBA) per augustus 1993.

Ook voor 1996 verwacht het CTSV oplopende kosten. Dat wordt toegeschreven aan de gevolgen van de invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) per 1 maart van dit jaar. Ook hierbij zal het volgens het CTSV gaan om “honderden miljoenen guldens”.

De oplopende kosten kunnen volgens het CTSV niet worden toegeschreven aan minder doelmatig werken. De verwachte omvang van de uitvoeringskosten voor 1996 liggen iets onder die van 1990, als rekening wordt gehouden met onder meer de ontwikkeling van lonen en prijzen.