TUCHTRECHT

Diverse beroepsgroepen kennen een eigen tuchtstelsel. Voor medici, advocaten, militairen en gedetineerden zijn deze wettelijk (publieksrechtelijk) vastgelegd. Andere beroepsgroepen - waaronder makelaars, registeraccountants en belastingadviseurs - hanteren eigen (privaatrechtelijke) tuchtregels, meestal via hun belangenorganisaties.

Medici

Nederland telt vijf Medische Tuchtcolleges (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Zwolle) en een Centraal Medisch Tuchtcollege (Den Haag) voor behandeling van geschillen in hoger beroep. Onder het medisch tuchtrecht vallen artsen, tandartsen, apothekers en verloskundigen. Op termijn, mogelijk eind 1997, zal het ook gelden voor fysiotherapeuten, psychotherapeuten, klinisch psychologen en verpleegkundigen. Voor deze beroepen moeten eerst landelijke regels voor erkenning en registratie worden opgesteld.

De sanctiemiddelen van de Medische Tuchtcolleges zijn: waarschuwing, berisping, geldboete tot maximaal ƒ 10.000,-, schorsing en ontzegging van de bevoegdheid het ambt uit te oefenen. Bij het Centraal Medisch Tuchtcollege wordt jaarlijks 200 à 250 maal beroep aangetekend. In de 214 beroepszaken uit 1994 (het laatst beschikbare jaarverslag) werd de uitspraak van een tuchtcollege 148 keer bevestigd, in 30 gevallen werd het beroep ingetrokken en in de 36 resterende gevallen werden de sanctie gewijzigd, waarbij slechts in enkele gevallen een hogere straf werd opgelegd. Ontzetting uit het ambt komt sporadisch voor. Vorig jaar gebeurde dit met een huisarts uit Dirksland die inmiddels zijn praktijk in Spanje heeft voortgezet. Een algemene brochure over medisch tuchtrecht is aan te vragen bij het ministerie van Justitie, directie voorlichting, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Advocaten

De tuchtrechtspraak voor de advocatuur is opgedragen aan vijf Raden van Discipline (in Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden, Den Haag en 's-Hertogenbosch) en een Hof van Discipline (in Utrecht) voor beroepszaken. In 1995 behandelden de Raden 515 zaken; het Hof handelde 124 zaken af. De sancties zijn: waarschuwing, berisping, schorsing voor maximaal een jaar en ontzetting uit het ambt. Een brochure 'Problemen met uw advocaat?' is te bestellen bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag.