Huursubsidie groter dan huurverhoging

DEN HAAG, 7 NOV. Driekwart van de mensen die huursubsidie krijgen, zal vanaf 1 juli minder aan huur kwijt zijn. Dit ondanks de verwachte gemiddelde huurstijging van 3,5 procent.

Dit blijkt uit het vereenvoudigde huursubsidiestelsel dat staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) vandaag heeft gepresenteerd.

Het totale budget voor de huursubsidie stijgt tot en met 2000 van 2,19 miljard tot ongeveer drie miljard gulden. Vooral mensen met huursubsidie in wat duurdere woningen en mensen ouder dan 65 jaar zouden er volgens Tommel op vooruit gaan. De bewindsman stuurde de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel in november vorig jaar naar de Tweede Kamer dat het kabinet vroeg meer geld voor de huursubsidie beschikbaar te stellen.

De nieuwe subsidieregeling leidt ertoe dat vrijwel iedereen een hoger subsidiebedrag krijgt. Boven de grens van 1.085 gulden huur per maand bestaat geen recht op huursubsidie. Ook komen er nieuwe grenzen voor de hoogte van het vermogen waarboven huurders niet in aanmerking komen voor huursubsidie. Deze liggen op 80.000 gulden voor alleenstaanden en op 160.000 gulden voor gehuwden. Deze bedragen gaan omlaag naar respectievelijk 38.000 en 56.000 voor meerpersoonshuishoudens waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen gehuwden en ongehuwden. Het voorstel van Tommel komt tegelijk met het advies van de Raad voor de Volkshuisvesting aan de bewindsman.

De Raad vindt dat de jaarlijkse huurstijgingen voor bijvoorbeeld ouderen en alleenstaanden veel te hoog uitpakken, omdat deze huurverhogingen boven het niveau van de inflatie en de gemiddelde inkomensstijging liggen.

Volgens het advies moet Tommel normen ontwikkelen voor (in de toekomst) betaalbare woonlasten voor de verschillende soorten huishoudens.

De Raad is voorstander van een 'brede' sociale huursector, die net als nu niet alleen de sociaal-economisch allerzwaksten onder zijn hoede heeft. Per plaats of regio zal wel bekeken moeten worden of de voorraad beschikbare betaalbare huurwoningen nog wel spoort met de wensen uit de markt. Het adviesorgaan steunt het door Tommel beoogde beleid dat in de toekomst zowel goedkopere als duurdere woningen in één wijk moeten blijven. Een ruimtelijke tweedeling van inkomensgroepen moet worden voorkomen. Dit geldt ook en vooral voor grote, nieuwe stadswijken in aanleg, de Vinex-locaties.