Hoogovens Staal: 200 miljoen voor milieuplan

Hoogovens Staal investeert in de periode 1997 tot en met 2000 200 miljoen gulden in het tweede Bedrijfsmilieuplan (BMP-2). Bovenop de maatregelen uit het Ertsvoorbereidingsprogramma (BMP-1), die 100 miljoen gulden kosten, komen de investeringen in het milieu uit op 300 miljoen. Dat blijkt uit het ontwerp voor het BMP-2 dat de staalfabrikant bij de vergunningverlenende overheden heeft ingediend.

Met de milieumaatregelen moeten de uitstoot van verzurende stoffen en de emissie van onder meer cadmium worden teruggebracht. Hoogovens wil reducties bereiken die gelijk zijn aan of beter zijn dan de reductiepercentages die zijn overeengekomen met de basismetaalindustrie. Op maatregelen ter beperking van de uitstoot van fijn stof, zwaveldioxyde, stikstofoxyde en de emissies van cadmium en stikstof naar water wordt nog gestudeerd.