Voorstel Kamerfractie D66: Onderzoek functioneren rechtbanken

DEN HAAG, 6 NOV. De Tweede-Kamerfractie van D66 vindt dat er een uitgebreid onderzoek moet komen naar de wijze waarop rechtbanken zijn georganiseerd. Ook moet het beheer en de besteding van de financiën worden onderzocht.

Het Kamerlid en oud-rechter Dittrich zou vanavond in de Kamer een motie indienen bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie. Volgens de fractie blijkt keer op keer dat de organisatie van de rechterlijke macht op dit moment “slecht” is.

Vorige week werd in deze krant melding gemaakt van een onderzoek van de Dienst Prisma van het departement binnen een aantal arrondissementen, waaruit onder meer bleek dat het werk bij de rechtbanken wordt belemmerd door een gebrek aan leidinggevende kwaliteiten bij het management. Rechtbankpresidenten en rechters hebben nauwelijks belangstelling voor managementtaken, zo concludeerden de onderzoekers. Door een gebrek aan goede planning lopen de werkvoorraden op en komt de kwaliteit van het werk onder druk te staan. De leidinggevenden bij de rechtbanken blijken zelden geselecteerd op managementvaardigheden en zijn onvoldoende bijgeschoold.

Dittrich zegt in een reactie op de interne 'doorlichting' van de arrondissementen dat er snel een advies moet komen over een betere organisatie bij de rechtbanken. Hij vindt het onverantwoord dat er “miljoenen guldens naar de zittende magistratuur gaan, terwijl er eigenlijk geen zicht bestaat op de wijze waarop het geld wordt besteed”. Hij denkt aan een onderzoek vergelijkbaar aan dat van de commissie-Donner, die in 1994 adviseerde tot een grootscheepse reorganisatie van het openbaar ministerie. Bij de kabinetsformatie werd besloten het plan-Donner uit te voeren. Dittrich vindt dat het onderzoek naar de rechterlijke macht bij de volgende kabinetsformatie een rol moet spelen.

“Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het niet goed gaat met het beheer van de rechtbanken. Er zijn problemen met het geld, met de gerechtelijke ondersteuning, er zijn lange wachttijden er komen steeds meer mega-zaken. Het is dweilen met de kraan open. Ik denk dat de burger de dupe wordt.”

Dittrich vindt verder dat de onderzoekscommissie een antwoord moet vinden op de vraag hoe het beheer van de zittende magistratuur moet worden gevoerd. “Rechters moeten hun onafhankelijke positie behouden, maar moeten op een of andere wijze toch rekening en verantwoording afleggen.”

    • Rob Schoof