Vijf miljard gulden voor het noorden

GRONINGEN, 4 NOV. De provincies Groningen en Drenthe en vijftien gemeenten willen in het stedelijk gebied Groningen-Assen tot 2030 vijf miljard gulden investeren in infrastructuur, woningbouw, bedrijventerreinen en natuur- en landschapsontwikkeling.

De provincies en de deelnemende gemeenten hebben hiertoe in het Drentse Zeegse het plan 'Regio Groningen-Assen 2030' ondertekend. Drentse en Groningse bestuurders spreken van een grote doorbraak. “Stad en omgeving hebben ingezien dat er zonder samenwerking te weinig toekomst is op de ruimtelijke kaart van Nederland”, aldus de Groningse burgemeester H. Ouwerkerk. Een jaar geleden was de sfeer tussen de stad Groningen en de Noord-Drentse gemeenten volgens hem veel slechter. “De angst voor de stad was groot en de grenzen hoog opgemetseld.”

De bestuurders verwachten dat met het vaststellen van het regioplan de Drentse gemeentelijke herindeling definitief is. Staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) had ten aanzien de samenvoeging van Eelde, Zuidlaren en Vries een voorbehoud gemaakt. Zij vroeg in het kader van het C20-stedenbeleid, dat gericht is op de ontwikkeling van twintig centrumgemeenten, om een gezamenlijke visie op de toekomst van de regio Groningen.

Het plan behelst de bouw van 55.000 woningen. Het zwaartepunt ligt daarbij eerst op Haren en Eelde, ten zuiden van de stad Groningen. Locaties ten westen en oosten van Groningen worden later ontwikkeld. Verder is voorzien in de aanleg van een noordelijke en een zuidelijke ringweg en betere spoorverbindingen. Ten zuid-westen van de stad Groningen zal een meer- en moerasgebied aangelegd worden. In een brede strook rond de A28 tussen Groningen en Assen komt de nadruk te liggen op bosbouw. De gemeenteraden en de provinciale staten moeten het plan nog goedkeuren.