DIE ZEIT

De gretigheid waarmee in het Westen naar de 'globalisering' wordt verwezen als het er om gaat de massale werkloosheid te verklaren, deugt niet, betoogt de econoom Wilfried Herz in Die Zeit. Het populaire trefwoord dient volgens hem veeleer als smoes van politici, managers, werkgevers en vakbonden om eigen tekortkomingen en fouten uit het verleden te verhullen.

De globalisering rechtvaardigt, aldus Herz, geenszins horrorscenario's waarmee de angst voor massale overheveling van (Duitse) bedrijvigheid naar het buitenland en navenant verlies aan arbeidsplaatsen wordt aangewakkerd. Want het tegendeel is waar: per saldo levert de globalisering meer arbeidsplaatsen op dan ze vernietigt, ook al levert elke structurele verandering niet alleen winnaars maar ook verliezers op. De internationale arbeidsdeling bevordert de economische doelmatigheid en leidt tot hogere welvaartsniveaus, aldus Herz. Dat de buitenlandse investeringen in Duitsland teruglopen, noemt hij weliswaar zorgwekkend, maar de oorzaak daarvan zou niet in de globalisering liggen, maar in “het falen in eigen land” om de economische problemen (met name het uit de hand lopen van de staatsschuld en de fixatie op de loonkosten) op te lossen. Voor dat onvermogen bestaat geen excuus, aldus Herz.