20 medewerkers sociale dienst pleegden fraude

AMSTERDAM, 4 NOV. Twintig medewerkers van de sociale dienst in Amsterdam hebben zich in het verleden schuldig gemaakt aan fraude. Dit blijkt uit een onderzoek van de 'commissie onderzoek eigen personeel' dat anderhalf jaar heeft geduurd. Het onderzoek omvatte de handelingen van dertig ambtenaren. “In tien gevallen was er niets aan de hand”, aldus een woordvoerder van de sociale dienst.

In tien gevallen zijn disciplinaire maatregelen getroffen variërend van een berisping tot ontslag. Deze medewerkers maakten zich onder meer schuldig aan het ten onrechte verstrekken van uitkeringen. Tien andere medewerkers pleegden eveneens valsheid in geschrifte maar niet van dien aard dat ook tegen hen disciplinaire maatregelen zijn genomen. Bij de dienst werken 1.700 mensen.

Niet bekend

De sociale dienst probeert al enige tijd via gerechtelijke procedures geld terug te vorderen van cliënten die hebben gefraudeerd. Het gaat om een bedrag van 325 miljoen gulden. Dit is niet het enige probleem waarmee de dienst kampt. In het kader van de nieuwe algemene bijstandswet moet de dienst eind dit jaar 67.000 dossiers opnieuw tegen het licht hebben gehouden om na te gaan of de gegevens op grond waarvan de uitkering werd verstrekt, nog steeds kloppen. De dienst heeft van het Rijk drie maanden erbij gekregen omdat er rekening mee wordt gehouden dat de klus niet op tijd kan worden geklaard. In het blad Binnenlands Bestuur van 24 mei jongstleden zei de directeur van de sociale dienst, H. Denijs, daarentegen: “Wij hebben geen achterstanden, wij kunnen de nieuwe bijstandswet aan.” Uit een door het Rijk gehouden steekproef is inmiddels gebleken dat nogal wat dossiers de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Van Rijkswege hangt de dienst een strafkorting van 6,6 miljoen gulden boven het hoofd.

Voorts lukt het niet dit jaar de beoogde 12.000 cliënten voor te bereiden op een baan. Naar verwachting wordt daarvan de helft gehaald. Door diverse raadsfracties werd tijdens de afgelopen algemene beschouwingen kritiek uitgeoefend op het reilen en zeilen van de dienst. Vooral het feit dat geld dat was bedoeld voor het op weg helpen van mensen naar de arbeidsmarkt nu wordt gebruikt voor de heronderzoeken, is een aantal raadsleden een doorn in het oog. Op zijn beurt verwijt Denijs raadsleden dat zij hem voor de voeten lopen met niet ter zake doende opmerkingen.

Twee jaar geleden is bij de sociale dienst een nieuwe directeur in dienst getreden voor een ingrijpende reorganisatie. Een groot deel van het personeel krijgt een nieuwe functie, terwijl honderd arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.