Van WUB in MUB

Blijkens een bericht in NRC HANDELSBLAD van zaterdag 26 oktober is collega P. Boorsma (hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit Twente) onder hoogleraren een handtekeningenactie tegen de Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) begonnen. Een wet die onder meer de radendemocratie binnen de universiteit afschaft en een beroepsbestuurder aan het hoofd zet. Kortom, een meer bedrijfsmatige benadering van de universitaire organisatie.

Boorsma is daar tegen. Hij heeft zelf als decaan (faculteitsbestuurder) zulke prettige ervaringen met een student in het bestuur gehad. Nu, die heb ik ook gehad. Maar daar gaat het dan ook niet om. Het bederf dat door de nu afgeschafte Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) de universiteit is binnengedrongen zat hem in het radenmodel. De faculteitsraad en de universiteitsraad hebben in de meeste steden slecht gefunctioneerd. Een analyse daarvan zou hier te ver voeren en is ook achterhaald. Doen alsof een onderwijsbedrijf bestuurd kan worden als een gemeenteraad, met verpolitiekte bestuursorganen, heeft de universiteiten enkele decennia veel schade toegebracht. Een universiteit met een krachtig professioneel management zal zich meer op kwaliteit kunnen toeleggen. Studenten zullen als gewaardeerde klanten tegemoet worden getreden. Hun onderwijswensen zullen in een marktgerichte en dus klantvriendelijke benadering beter aan bod komen dan in een bestuursorgaan waar zij deel van mogen uitmaken.

Als ik dit zo schrijf, lijkt het waarachtig wel een pleidooi voor verzelfstandiging dan wel volledige privatisering van een overheidsdienst. Onze collectieve sector gonst tegenwoordig van het naar de markt overbrengen van produktie die heel goed of zelfs beter door de markt kan worden verzorgd. Het verbaast dan des te meer dat een hoogleraar openbare financiën tegen een dergelijke ontwikkeling van de universiteiten een handtekeningenactie op touw zet.

“Mijn timing is belabberd”, zegt Boorsma zelf. Wat mij betreft, geldt hetzelfde voor de inhoud van zijn actie.

    • Dr.R. Schöndorff