Corsmit (2)

Als jarenlang abonnee van uw krant ben ik geschokt en teleurgesteld na het lezen van het artikel 'Gij zult niet aanraken'. Ik zie uw krant als een kwaliteitskrant van niveau, maar in het artikel heb ik veel informatie gemist.

Er wordt bijvoorbeeld totaal niet ingegaan op de gronden waarop de heer W. Corsmit door het Medisch Tuchtcollege zijn bevoegdheid als psychiater is ontnomen, welke uitspraak later in Hoger Beroep in grote lijnen is bevestigd. Bovendien heeft deze arts in een andere, gelijktijdig behandelde zaak, een hoge boete opgelegd gekregen. De heer Van Aalderen suggereert in dit artikel dat deze uitspraak niet relevant zou zijn. Ik citeer: “Voor de grofste nalatigheden komen artsen bij het Medisch Tuchtcollege weg met een waarschuwing. Vergeleken daarmee is Corsmits ontzegging uit het beroep buitenproportioneel.”

Ook de heer Corsmit doet in datzelfde artikel zijn uiterste best de aanklachten die tegen hem zijn gericht te bagatelliseren (wederom een citaat): “dat hij, veel te naïef en te goed van vertrouwen, de duistere kant van sommige patiënten niet heeft gezien”. Verder doet hij het voorkomen alsof het een afwijzing is van de verworvenheden van de jaren zeventig. Het kan zijn dat de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg bij monde van de heer Lucieer geen voorstander is van het gedachtengoed uit die tijd, maar dat staat los, naar mijn mening, van de uitspraken van het Medisch Tuchtcollege.

Voor de duidelijkheid wil ik u mijn mening geven betreffende het aanraken van cliënten in de hulpverlening. Dat vind ik geoorloofd zolang de behandelaar zich goed bewust is en blijft van de machtspositie waarin hij/zij verkeert ten opzichte van de cliënt, en respectvol is. Verliefdheden aan de kant van de hulpverleners kunnen menselijkerwijs natuurlijk ontstaan, maar in zo'n geval moet de behandeling door een collega overgenomen worden. Er kan anders geen sprake meer zijn van een objectieve benadering. Een therapeut/arts mag zich nooit en te nimmer laten leiden door (persoonlijke) emoties.

    • M. Hink
    • Ex-Medewerker van de Heer Corsmit