Ritzen schrapt bezuiniging op beurzen MBO

DEN HAAG, 1 NOV. De bezuiniging van 12 miljoen gulden op de studiebeurzen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in 1997 gaat voorlopig niet door. Minister Ritzen (Onderwijs) zal de bezuinigingen concreet moeten invullen wil hij hiervoor het fiat van de Tweede Kamer krijgen.

De minister zwichtte gisteren op dit punt voor de Kamer in het debat over zijn begroting. De Tweede Kamer vreest dat een lagere studiebeurs voor scholieren een drempel opwerpt om na de middelbare school door te studeren in het MBO. Ritzen verzekerde de Kamerleden dat ook voor hem de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het middelbaar beroepsonderwijs van het grootste belang zijn.

In 1997 is voor deze bezuiniging nog 12 miljoen gulden ingeboekt, oplopend tot 124 miljoen gulden in 2000. Een adviescommissie heeft aangegeven dat de bezuiniging gevonden zou kunnen worden in het afschaffen van de OV-kaart voor MBO-scholieren en het verlagen van de beurs voor uitwonende MBO-scholieren. Ritzen moet hierover nog een beslissing nemen.

De minister kwam de VVD tegemoet in het pleidooi voor flexibele contracten voor leraren. Hij wil scholen toestaan leraren als uitzendkracht in te huren. Ook een arbeidspool moet mogelijk worden, vindt de VVD. Ritzen erkende dat op een flexibele arbeidsmarkt het aantal werkloze leraren kan worden teruggedrongen.

Staatssecretaris Netelenbos toonde veel sympathie voor het voorstel van Rabbae (GroenLinks) om schoolinternaten te stichten. Rabbae wil zo een opvang bieden voor allochtone jongeren die dreigen te ontsporen. De staatssecretaris zegde toe dat zij dit voorstel volgende week maandag zal bespreken met de wethouders van 26 grote steden. Maar het is niet de taak van het departement van Onderwijs om internaten te stichten. Dat is een zaak van Justitie en Volksgezondheid, aldus Netelenbos.

De Tweede Kamer verzet zich tegen de invoering per 1 augustus 1998 van een integraal bekostigingssyteem, de zogenoemde lump sum, op de basisscholen. De negatieve ervaringen daarmee in het middelbaar beroepsonderwijs en vooral het voortgezet onderwijs werden door verscheidene Kamerleden naar voren gebracht. Netelenbos erkende de problemen. Zij zegde de kamer in december een notitie toe. “Wij gaan dat heel voorzichtig doen”, aldus de staatssecretaris. “Het is geen dogma.”

De Kamer maande de staatssecretaris ook niet te hard van stapel te lopen met de schaalvergroting in het basisonderwijs. De grens van 2.000 leerlingen ziet de Kamer als een te dwingende norm. Netelenbos wees erop dat het haar gaat om een bestuurlijke krachtenbundeling. “Een schoolbestuur met meerdere scholen kan ook een flexibeler personeelsbeleid voeren.”