Begroting VROM in Kamer; 'Milieu beter afstemmen op de economie'

DEN HAAG, 31 OKT. De Tweede Kamer is voor het streven van het kabinet naar een betere afstemming tussen milieu en economie. De fracties verschillen van mening over de manier waarop. CDA, VVD en D66 zijn tegen het PvdA-plan mensen met een laag inkomen hun huurhuis te laten kopen.

Dit bleek gisteren in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De Boer en Tommel (Volkshuisvesting) zouden vanavond antwoorden.

Regeringsfracties PvdA en D66 roemden De Boer om haar pogingen het maatschappelijk debat over de toekomst van het milieubeleid aan te zwengelen. PvdA-woordvoerder Crone suggereerde hieraan een debat toe te voegen over “een ambitieus herstel van natuur, ruimte en stilte”.

D66-woordvoerder Augusteijn noemde het Groene-Hartbeleid, Betuwelijn en HSL voorbeelden van “het verbinden van economie en milieu”. “Bij velen is de indruk ontstaan dat deze maatregelen per saldo een verlies voor het milieu zijn. Dat is onjuist.”

Ook CDA-woordvoerder Assen stelde dat “duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is als het milieu niet langer als zelfstandig, onafhankelijk beleidsterrein is afgebakend”. Echter: “Het gaat niet alleen om woorden op papier, er moet ook concreet beleid komen.”

Assen meende dat er veel “plannen tot nota's” zijn, maar dat intussen “de doelstellingen van het milieubeleid niet gehaald worden”. PvdA, D66 en VVD wezen er eveneens op dat door bijvoorbeeld de toenemende automobiliteit een aantal doelen niet wordt bereikt. “We moeten wel met beide benen op de grond blijven staan, het is maar hoe je de meetlat legt”, aldus Augusteijn.

De VVD vond dat burgers, gemeenten en bedrijfsleven te veel de rekening gepresenteerd krijgen van het milieubeleid: hoge administratieve lasten, een stijging van rioolrecht, afvalstoffenheffing en zuiveringslasten.

Deze laatste fractie stelde de subsidie voor de milieubeweging ter discussie. VVD-woordvoerder Klein Molekamp meent dat deze “zichzelf te vaak als verliezer profileert, waardoor het draagvlak voor het milieubeleid vermindert”. De andere fracties konden zich niet vinden in het terugdraaien van de subsidies voor milieu-organisaties.

CDA, VVD en D66 bleken gematigd enthousiast over het plan van PvdA'er Duivesteijn om huurders het recht te geven hun huurwoning van hun woningcorporatie over te kopen. Duivesteijn wil hiermee bewerkstelligen dat een eigen huis ook voor mensen met een laag inkomen bereikbaar wordt. In plaats van huursubsidie zou de overheid een bijdrage moeten leveren om de koop mogelijk te maken.

Hofstra (VVD) steunde de gedachte achter het plan, maar zette vraagtekens bij de financiering. Volgens Hofstra en Ten Hoopen (CDA) is een recht op koop voor huurders in strijd met het beleid om woningcorporaties te verzelfstandigen. Jeekel (D66) en Hofstra vroegen staatssecretaris Tommel om een nadere studie naar het plan.