Agent van Financiën stilt geldhonger

AMSTERDAM, 30 OKT. De veiling van Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's) van afgelopen maandag heeft tot minder verkoop geleid dan mogelijk was. Van het maximale bedrag van 1.500 miljoen gulden werd slechts 765 miljoen gulden toegewezen tegen een rente van 2,88 procent.

De reden van een toewijzing van net iets meer dan de helft was dat de Agent van Financiën de Nederlandsche Bank in het vaarwater zat met de uitgifte van Dutch Treasury Certificates (DTC's), waarop een fractioneel hoger rendement werd geboden.

Door de druk vanuit de vraagzijde stegen de tarieven op de geldmarkt licht. De daggeldrente lag gisteren met 2,93 procent vijf basispunten boven het niveau van een week geleden. Termijngeld steeg eveneens in prijs. Het eenmaands interbancaire tarief bereikte een niveau van 2,93 procent, waarmee een stijging van 6 basispunten was gemoeid, en het twaalfmaandstarief liep 8 basispunten op tot 3,18 procent.

Aan de opwaartse beweging hebben zeker ook geluiden uit Frankfurt bijgedragen. Van de zijde van de Bundesbank werd vorige week woensdag te kennen gegeven dat, gezien de hoge geldgroei en de historisch lage rentetarieven, het economische herstel in Duitsland niet verder zal worden ondersteund vanuit het monetaire beleid. De markt hoefde dus niet langer op een verlaging van de officiële tarieven te rekenen, zo was de boodschap.

Van de uitgifte van NBC's en DTC's is in de Weekstaat (de verkorte balans van DNB) van afgelopen maandag nog niets te bespeuren omdat storting pas eind deze maand, respectievelijk begin volgende maand zal plaatshebben. Wel kan worden geconcludeerd dat de Agent van Financiën ook anderszins zijn geldhonger bij het bankwezen heeft gestild. Niettegenstaande aanzienlijke betalingstransacties gedurende de verslagweek, onder meer in verband met salarisbetalingen en uitkeringen aan fondsen, is het saldo van 's Rijks schatkist op de verslagdatum met 2,5 miljard gulden toegenomen.

Deze week zullen omvangrijke belastingafdrachten de schatkist verder vullen. In anticipatie op deze geldmarktverkrapping heeft DNB de kasreserve, die morgen ingaat en een looptijd heeft van zeven dagen, verlaagd tot nihil.

Verder gaf de Weekstaat een overzichtelijk beeld te zien. De post bankbiljetten in omloop nam af met 131 miljoen gulden, zodat met enkele niet relevante posten de passiva met 2,2 miljard gulden toenamen.

Aan de actiefzijde van de balans vond dit voornamelijk zijn tegenhanger in een toename van de post voorschotten in rekening courant met 1,1 miljard gulden en een toename van de speciale beleningen met 1,2 miljard gulden.

Bron: Economisch Bureau ING Groep