Coalitie in Kamer niet tegen HSL door Groene Hart

DEN HAAG, 29 OKT. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft geen bezwaar tegen aanleg van de hogesnelheidslijn door een tunnel onder het Groene Hart.

Dat bleek gisteren tijdens de eerste ronde van het debat over de hogesnelheidslijn. Weliswaar geniet dit door het kabinet verkozen tracé tot dusverre alleen de voorkeur van de VVD-fractie, maar beide andere coalitiefracties hebben aangegeven onder voorwaarden met de Groene-Hartvariant in te stemmen.

PvdA en D66 hebben gisteren een voorkeur geuit voor de zogeheten Bos-variant, een tracé langs de snelwegen A 13 en A 4. De redenen waarom de fracties desnoods toch willen instemmen met de Groene-Hartvariant verschillen.

De PvdA kan met deze voorkeursvariant van het kabinet leven indien een aantal eisen van de fractie wordt ingewilligd. Tegelijk gaf PvdA-woordvoerder Van Heemst in de wandelgangen aan dat zijn fractie zal kiezen voor het Groene-Harttracé als het kabinet politieke druk in die richting uitoefent. D66 zal met de Groene-Hartvariant instemmen indien er geen meerderheid is voor de Bos-variant.

Van Heemst refereerde gisteren aan de woorden van premier Kok, die de variant met een tunnel onder het Groene Hart 'paars op zijn best' had genoemd. Dit kabinetscompromis haalde in mei minister De Boer (PvdA, VROM) over de streep, nadat zij zich gedurende enige maanden had opgeworpen als aanhangster van de Bos-variant. De tunnel kost negenhonderd miljoen gulden extra.

Toch achtte Van Heemst zich niet op voorhand gebonden aan die kabinetsvoorkeur. “Wat wij willen, is paars op zijn opperbest”, aldus de PvdA-woordvoerder. Hij onderstreepte dat zijn fractie in ieder geval een nieuwe lijn wil, en geen gebruik van het bestaande spoor, omdat een nieuwe lijn de beste kansen biedt voor meer openbaar vervoer tot ver in de volgende eeuw. Ook D66 staat op dat standpunt.

De ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en De Boer antwoorden volgende week.

Pagina 3: Veel steun voor tunnel bij Breda

Als PvdA-wensen somde Van Heemst op dat de tunnel onder het Groene Hart iets verlengd moet worden, dat “op afzienbare termijn” het spoorwegknooppunt Delft wordt opgelost met een tunnel en, ten derde, dat in het tracé voor de hogesnelheidslijn een tunnel komt bij Breda / Prinsenbeek. Die laatste wens leeft Kamerbreed. VVD-woordvoerder Verbugt suggereerde dat voor Breda/Prinsenbeek geld vrijgemaakt zou kunnen worden door de post onvoorzien voor de Groene-Harttunnel te verkleinen.

Aan het einde van het debat, gisteravond om elf uur, was onduidelijk of het CDA zich zou scharen bij de twee aanhangers van de Bos-variant, PvdA en D66. In dat geval zou in potentie een meerderheid voor deze variant ontstaan. Het CDA had 's morgens gepleit voor gebruik van het bestaand spoor (Rotterdam-Den Haag-Schiphol).

D66-woordvoerster Versnel stelde in haar bijdrage aan het debat dat zij het CDA duidelijk wilde maken dat haar partij noodgedwongen op de Groene-Hartvariant zou uitkomen als het CDA de Bos-variant niet zou steunen. CDA-woordvoerder Leers weigerde op dat moment op deze avances in te gaan. Eerder had hij tegen het Kamerlid Vos (GroenLinks) gezegd dat wat hem betreft “de deur niet dicht” was voor de Bos-variant.

Vanmorgen liet Leers weten dat het CDA “zijn principes niet opzij zet voor dit spelletje van de coalitiepartners”. Het CDA gaat alleen van standpunt veranderen “als de anderen bij ons aankloppen”. Het CDA wil meer duidelijkheid over de kosten van de Bos-variant. Ook wil de fractie de garantie dat de knelpunten in Noord-Brabant worden opgelost. “Wij zijn voor gebruik van het bestaand spoor, dát is ons standpunt. De coalitiefracties wisten al bij voorbaat dat ze akkoord zouden gaan met de voorkeur van het kabinet”, aldus Leers.