Vrijheid van onderwijs

In NRC HANDELSBLAD van 16 oktober wordt in een bespreking van het onderwijsartikel in de Grondwet onder andere opgemerkt dat de vrijheid van onderwijs in 1917 in de Grondwet is vastgelegd. Dit is echter niet juist. Als een van de vruchten van de overwinning van het liberalisme is het namelijk reeds in 1848 tot opneming van het beginsel van de vrijheid van onderwijs in de Grondwet gekomen.

Tevoren was het geven van onderwijs niet vrij, maar was voor de oprichting van een bijzondere school vergunning van het gemeentebestuur vereist. De na 1848 gevoerde schoolstrijd ging dan ook niet over de vrijheid om bijzondere scholen op te richten, maar over de bekostiging van die scholen uit de openbare kassen op gelijke voet met de openbare scholen. En het is deze financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs die in 1917 in de Grondwet is neergelegd.