Agent van Financiën actief op de geldmarkt

AMSTERDAM, 23 OKT. Na een aantal hectische dagen lijkt de geldmarkt thans weer in een wat rustiger vaarwater te zijn beland: de daggeldrente heeft zich min of meer gestabiliseerd. Wel lijkt deze stabilisatie op een relatief hoog niveau plaats te vinden: in de eerste dagen van deze week bedroeg het kortste geldmarkttarief 2,8 à 2,9 procent. Ook de wat langere geldmarkttarieven staan onder enige opwaartse druk. Een en ander lijkt mede samen te hangen met de activiteiten van de Agent van Financiën op de geldmarkt. Zo heeft de Agent de afgelopen week onder meer voor ruim 1,5 miljard gulden aan DTC's gecontracteerd.

Uit de Weekstaat blijkt onder meer waarom de Agent zich op de geldmarkt heeft begeven. Betalingen door het Rijk, waaronder uitkeringen en rente en aflossing, hebben geresulteerd in een afname van het schatkistsaldo met 3,5 miljard gulden tot bijna nihil. Deze week zullen evenwel nog diverse betalingen door het Rijk moeten plaatsvinden, naar verwachting ter waarde van ruim 2,5 miljard gulden. Voor zover de middelen hiervoor eerst door de Agent aan de geldmarkt worden onttrokken, is de hele operatie overigens geldmarktneutraal.

Aanstaande maandag vindt opnieuw een veiling van Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's) plaats. Dit door DNB uitgegeven papier dient voor afroming van het structurele deel van het geldmarktoverschot. Fluctuaties in het geldmarktoverschot worden opgevangen met de kasreserve. Opvallend is dat komende maandag 'slechts' voor 1,5 miljard gulden aan NBC's geveild zal worden. Omdat er NBC's ter waarde van 2,0 miljard gulden zullen vervallen (het tot dusver gangbare NBC bedrag), zal de post Bankcertificaten per saldo afnemen. Deze afname moet gezien worden in het licht van de vermindering van de deviezenvoorraad door DNB in de afgelopen tijd (NB: niet in de verslagweek). In haar jongste jaarverslag wijst DNB erop dat deze deviezenvoorraad vooral in 1992 en 1993 sterk is toegenomen, onder meer als gevolg van omvangrijke interventies in het EMS. Sindsdien streeft zij een afbouw naar meer normale niveaus na. Vooral om die reden is de deviezenvoorraad vorig jaar met ca. 5 miljard afgenomen. Dit jaar is DNB verder gegaan met de vermindering. Die vindt onder meer plaats door verkoop van buitenlandse waardepapieren in handen van DNB, waarvan de opbrengst wordt omgeruild in guldens.

Dit laatste is geldmarktverkrappend. Eerst werd de tegenpost gevonden in een vermindering van de kasreserve. Inmiddels is die echter op een dermate laag niveau aangeland, dat verdere vermindering door DNB niet opportuun wordt geacht. Vandaar dat nu het alternatief, de hoeveelheid uitstaande NBC's, wordt gereduceerd.

Bron: Economisch Bureau ING