Kamer wil meer toezicht politie op verkeersregels

DEN HAAG, 22 OKT. De Tweede Kamer wil dat de politie weer meer doet aan de handhaving van verkeersregels. Dit bleek gisteren tijdens een debat over het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid dat deze zomer is gepresenteerd.

Na de reorganisatie van de politie is de politie-inzet voor het verkeer met ongeveer dertig procent afgenomen. Maar het rijk kan hier weinig aan doen, omdat de verantwoordelijkheid voor het stellen van prioriteiten bij de politie-inzet gedecentraliseerd is. Diverse fracties stelden alternatieven voor politie-inzet voor, zoals Melkert-banen.

Minister Sorgdrager (Justitie) kon de Kamer wegens het uitlopen van het debat niet antwoorden. Het debat wordt binnenkort afgerond.

Het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid is een plan van aanpak voor de komende vier jaar. Rode draad is de totstandkoming van wat 'duurzame veiligheid' wordt genoemd: het verkeer moet zo worden ingericht, dat er bijna geen ongelukken meer kunnen gebeuren. Het gaat dan om een duidelijke indeling van wegen naar functie en een homogeen en voorspelbaar gebruik van deze wegen. In de praktijk kan dit betekenen dat niet meer zoals nu vijftig kilometer in de bebouwde kom de limiet is, maar soms dertig, soms vijftig en soms ook meer. Hierover zijn echter nog geen besluiten genomen.

De Tweede Kamer ging gisteren vooral in op de verruwing van het verkeer. Er werd op gewezen dat de maximumsnelheid weer vaker wordt overtreden, de gordel niet wordt omgedaan en mensen met te veel alcohol op achter het stuur gaan zitten. Vorig jaar vielen in het verkeer 1.300 doden en 50.000 gewonden. Na een daling sinds de jaren zeventig gaan deze aantallen de laatste jaren weer omhoog.

Een PvdA-voorstel om het in het verkeer toegestane alcohol-promillage terug te brengen van 0,5 tot 0,2 ondervond weinig steun van andere fracties. “Bij 0,5 promille of minder is sprake van een verwaarloosbare invloed op de mogelijkheid goed te functioneren in het verkeer”, aldus Kamerlid Kamp (VVD). Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) zei na afloop van het debat dat het volgens haar een onmogelijk te realiseren voorstel is. De Europese Unie streeft naar harmonisatie van beleid en wil 0,5 als grens hanteren.

In het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid is toegezegd dat er meer elektronische apparatuur komt, zodat de politie menskracht overhoudt voor verkeersovertredingen die alleen 'handmatig' te controleren zijn, zoals alcoholgebruik en het dragen van de gordel.

Jorritsma zegde in het debat toe dat er voorrang komt voor fietsers van rechts en verkeer op rotondes, zodra er voldoende zekerheid bestaat dat gemeenten en provincies de hiertoe benodigde verkeerstechnische ingrepen kunnen uitvoeren.

Deze zomer uitte een aantal organisaties op het gebied van de verkeersveiligheid hun ongerustheid over de decentralisatie van bevoegdheden naar provincies en gemeenten. Zij wezen erop dat het bij verdeling van het aantal verkeersdoden over zeshonderd gemeenten om lokale incidenten (twee doden per jaar) gaat, nauwelijks genoeg om maatregelen te nemen.