Volksverzekeringen

Het verwijt van Flip de Kam (NRC HANDELSBLAD, 15 oktober) dat het kabinet zich met de volksverzekeringen schuldig maakt aan bedrog, komt mij niet juist voor. Bij de invoering van het heffingssysteem-Oort in 1990 werd het draagvlak voor de premies welbewust teruggebracht tot de eerste tariefschijf.

Daarmee werd het vanzelfsprekend dat dit 'reservoir' voor de premieheffing op peil moest worden gehouden door de schijflengte te laten meegroeien met loon- en prijsontwikkeling. Dit is evenwel vijf jaar lang niet gebeurd. Zou de groei gelijke tred hebben gehouden met bijvoorbeeld de ziekenfondsgrens, dan zou de schijflengte thans 49.400 gulden hebben bedragen in plaats van 45.325 gulden en de premie-opbrengst navenant hoger zijn geweest. Als De Kam stelt dat de nu onvermijdelijk zijnde aanpassing van de schijflengte een denivellering betekent ten gunste van de hogere inkomens, wordt de zaak in feite omgekeerd. Door deze aanpassing wordt een vijf jaar lang volgehouden verkapte belastingverhoging voor de hogere inkomens door achterwegelating van de inflatiecorrectie, thans enigszins teruggedraaid en recht gedaan aan een eerlijke functionering van het systeem-Oort